473 Temelji ekonomije

473 Temelji ekonomije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar
 • Sodeluje: dr. Aleksander Aristovnik, dr. Primož Pevcin

 

1. Namen predmeta

Temelji ekonomije razvijajo osnovno poznavanje ekonomske teorije in analize: ekonomske koncepte povezujejo z institucijami zgodovinskih družb, z vlogo političnih, socialnih in drugih neekonomskih dejavnikov v oblikovanju ekonomskega sistema, razvojnih procesov ter rezultatov in študente seznanjajo s temeljnimi ekonomskimi vprašanji sodobne družbe ter z njihovim reševanjem v sodobnih gospodarskih ureditvah. Podrobno predstavi teorijo produkcije in stroškov, delovanje tržnega mehanizma in teorijo razdelitve. Študentu daje osnovni analitični in kategorialni aparat, potreben pri tem in kasnejših ekonomskih predmetih.
Kot eden od temeljnih predmetov je po svojem programu podlaga drugih predmetov z ekonomskimi vsebinami v prvem in v višjih letnikih.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje se seznanijo z osnovnimi ekonomskimi pojmi in jih znajo povezati s konkretnimi primeri iz prakse. Učijo se argumentiranega razpravljanja, uporabljajoč ustrezne podatke za oblikovanje presoje. Pridobijo sposobnosti komuniciranja in samostojnega nastopanja. Izboljšujejo učne spretnosti in širši krog uporabe medijev (pisna literatura, internet, časopisi - revije).

2. Vsebina predmeta

 • Predmet in metode politične ekonomije in razvoj ekonomskih doktrin.
 • Politična ekonomija tržnega gospodarstva
 • Ekonomski problemi, premica cene, transformacijska krivulja
 • Povpraševanje in ponudba
 • Tržna kategorije
 • Teorija produkcije
 • Modeli tržne strukture
 • Monopol
 • Oblike dohodka
 • Ekonomsko organizacijska struktura
 • Proračunsko finansiranje in javna poraba
 • Politično ekonomski problemi sodobnega gospodarstva

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Stanka Setnikar-Cankar, Nevenka Hrovatin: Temelji ekonomije, FU, Ljubljana, 2002, 267 str.
 • Maja Klun: Temelji ekonomije - vaje, VUŠ, Ljubljana, 2001, 33 str.

b) dodatna literatura in viri

 • Colander D., Economics, Irwin, Boston , 2001
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economija, GV, Ljubljana , str. 202, 790

4. Obveznosti študenta

Študenti morajo aktivno sodelovati na vajah (obvezna je 75 % prisotnost za pridobitev frekvence). Neobvezna je oddaja pisnih seminarskih nalog iz predpisane tematike, ki je del končne ocene.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Študenti lahko pišejo dva testa, ki se pri 70 % uspešnosti upoštevata pri končni oceni. Izpit je v pisni obliki in po potrebi tudi ustno.