472 Ustavno pravo

472 Ustavno pravo

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič
 • Sodeluje: dr. Dušan Štrus

 

1. Namen predmeta

Predmet se začenja s splošnim prikazom izvora in razvoja ustavnega prava. V nadaljevanju so prikazane pomembnejše in značilnejše tuje ustavne ureditve. V posebnem poglavju kratko označi ustavno ureditev Slovenije kot ene od zveznih enot nekdanje Jugoslavije (1946-1991). Največji del predmeta zajema izčrpna obravnava ustavne ureditve Slovenije. V okviru predmeta je na splošno predstavljena tudi pravna ureditev Evropske unije s poudarkom na njenih institucijah in uporabnosti njenega prava v Sloveniji. Ustavno pravo je teoretični in temeljni pozitivnopravni predmet ter s tem po svoji vsebini tudi podlaga za študij drugih pravnih predmetov na Fakulteti za upravo.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent pridobi znanje in razumevanje temeljnih pojmov ustavnega prava. Nadaljne se seznani s tujimi ustavnimi ureditvami in ustavno ureditvijo bivše Jugoslavije. V drugem delu je predstavljena Ustava in njene temeljne vsebine in na koncu Slovenija kot članica Evropske unije. Celotno znanje študentu omogoča obladovati kompleksnost ter oblikovati presoje na osnovi nepopolnih ali omejenih informacij. Študent prridobljeno znanje omogoča, da pri svojem delu ali poklicu argumentirano razpravlja in rešuje probleme. Pridobljeno znanje v veliki meri nadgradi srednješolsko izobrazbo in v veliki meri pripomore k učinkovitemu in uspešnemu študiju na podiplomskem programu.

2. Vsebina predmeta

PRVI DEL

 • Izvor in razvoj ustavnega prava
 • Značilnejše in pomembnejše tuje ustavne ureditve
 • Ustavna ureditev Slovenije kot ene od zveznih enot nekdanje Jugoslavije (1946-1991)

DRUGI DEL

 • Splošna opredelitev Ustave Republike Slovenije
 • Človekove pravice in temeljne svoboščine (opredelitev, ureditev, varstvo)
 • Gospodarska in socialna razmerja
 • Državna ureditev: (državni zbor, državni svet, predsednik republike, vlada, uprava, obramba države, sodstvo, državno tožilstvo, odvetništvo in notariat.)
 • Samouprava
 • Javne finance
 • Ustavnost in zakonitost
 • Ustavno sodišče
 • Postopek za spremembo ustave

TRETJI DEL

 • Evropske skupnosti in Evropska unija
 • Institucije Evropske unije
 • Narava in veljava prava Evropske unije
 • Slovenija kot članica Evropske unije
 • Razmerje med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Rudi Kocjančič, Ciril Ribičič, Franci Grad, Igor Kaučič, Ustavno pravo Slovenije,Visoka upravna šola, Ljubljana,1998.
 • Peter Grilc, Tomaž Ilešič, Pravo Evropske unije, Pravna fakulteta in Cankarjeva založba, Pravna obzorja, Ljubljana , 2001.

b) dodatna literatura in viri

 • P. Craig, G. de Burca, EU Law, Oxford University Press, 1998.
 • M. Ilešič et alter, Pravo Evropske skupnosti, Pravna fakulteta v Mariboru, Maribor 1998.
 • P. Ješovnik, Evropska unija: zgodovina, ustanove, politike in evropski model družbe, Visoka šola za management Koper 2000.
 • K. Lenaerts, P. Nuffel, Constitutional Law of the European Union, London 1999
 • Kuhelj Alenka, Varstvo zasebnosti, veroizpovedi in izražanja v pravu Sveta Evrope, Fakulteta za upravo, Ljubljana , 2004.

c) pravni viri

 • Ustava Republike Slovenije, Ustavni zakon o spremembah I. Poglavja ter 47. in 68. člena ustave, ustanovitvene pogodbe Evropskih skupnosti, Pogodba o Evropski uniji in ustrezni zakoni ter osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo.

4. Obveznosti študenta

Obvezna udeležba na vajah. Za pridobitev frekvence je potrebno opraviti tudi test.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Za pozitivno opravljen izpit se zahteva 60 %. Študent lahko opravi izpit tudi ustno, če doseže med 56 in 60 %. Študentje imajo tudi možnost izdelave in predstavitve seminarske naloge na vajah. Uspešno predstavljena naloga se upošteva pri izpitu.