471 Teorija javne uprave

471 Teorija javne uprave

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Stane Vlaj
 • Sodeluje: mag. Miloš Senčur, mag. Marko Starman

 

1. Namen predmeta

Uvod v javno upravo je eden od temeljnih predmetov v študijskem programu. V tem pomenu posreduje ustrezna teoretična znanja, ki so eden od vsebinskih temeljev drugih upravnih predmetov Fakultete za upravo.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent pridobi znanje o temeljnih pojmih javne uprave, kot so nastali v razvoju in se razvili do kategorialnega aparata, ki ga uporablja sodobna teorija javne uprave. Poudarek je na interdisciplinarnem obravnavanju javne uprave v razvoju, spoznavanju posameznih teorij ter samostojnem iskanju in študiju različnih virov. Kolikor je mogoče, se abstraktna materija, kar teorija javne uprave nedvomno je, povezuje in ilustrira z zgodovinsko in današnjo prakso. Vse to pa študenta usposobi za samostojno učenje in mu da podlago za lažje razumevanje oz. študij upravnih predmetov, s katerimi se sreča v nadaljevanju študija.

2. Vsebina predmeta

Znanost o upravi kot interdisciplinarna znanstvena disciplina
Temeljni pojmi
Razvoj vede o upravi
Teorije o upravi
Politološki vidiki proučevanja upravePolitični sistemi in uprava
Teoretična vprašanja javne uprave v Sloveniji

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Vlaj, dr. Stane et al.: Uvod v javno upravo, študijsko gradivo (druga
 • spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana , junij 2004.
 • Predpisi s področja javne uprave, Uvodna pojasnila prof. dr. Verica
 • Trstenjak, GV Založba, Ljubljana, 2003.
 • Pusić, dr. Eugen: Nauka o upravi, X. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga - Zagreb, 1993.

b) dodatna literatura in viri

 • Dr. Marjan Brezovšek, Teoretični pojem uprave, Teorija in praksa,
 • št. 6/1996.
 • Bučar, dr. France: Uvod v javno upravo, Pravna fakulteta Univerze v
 • Ljubljani, Ljubljana, 1969.
 • Ivanko, dr. Štefan, Oris organizacijskih teorij, Visoka ekonomsko-komercialna šola, Univerza v Mariboru, Maribor 1982.

4. Obveznosti študenta

Udeležba na predavanjih in vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit, lahko tudi ustni za izboljšanje ocene.