470 Država in pravo

470 Država in pravo

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič
 • Sodeluje: dr. Alenka Kuhelj, dr. Iztok Rakar

 

1. Namen predmeta

Država in pravo je splošno teoretični predmet. V prvem delu predmet prikazuje izvor in razvoj ter pojem države. Državo opredeli po obliki vladavine, po obliki političnega sistema, po bliki državne oblasti in po obliki državne ureditve. Posebej predstavi prevladujoče teorije o državi. V drugem delu prikazuje izvor in razvoj ter pojem prava. V središču tega dela je opredelitev pravnega pravila in pravnih aktov ter pravnega razmerja. V predmet sodi tudi prikaz prevladujočih teorij o pravu.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent pridobi znanje o izvoru, razvoju, teorijah in razvrščanju držav ter o prevladujočih teorijah o pravu. Razumevanje tega področja mu omogoča razumevanje znanja pri drugih predmetih in sposobnost samostojnega razmišljanja ter analize obravnavanega področja. Pridobljene informacije, ideje in probleme zna razložiti tako poznavalcem kot tudi nepoznavalcem tega področja. Poznavanje tega področja mu omogoča, da nadaljuje študij na podiplomskem programu z visoko stopnjo strokovnosti.

2. Vsebina predmeta

 • Izvor in razvoj države
 • Razvrščanje držav
 • Demokratična in pravna ter socialna država
 • Prevladujoče teorije o državi
 • Izvor in razvoj prava
 • Mednarodno pravo in pravo Evropske unije
 • Prevladujoče teorije o pravu
 • Metode pravne znanosti

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Gorazd Kušej, Marijan Pavčnik, Anton Perenič, Uvod v pravoznanstvo, Uradni list RS, Ljubljana , 1989.
 • Marijan Pavčnik, Teorija prava, Pravna obzorja, Ljubljana, 1997

b) dodatna literatura in viri

 • Pravo in družba, zbornik, uredil Albin Igličar, Cankarjeva založba, Ljubljana , 2000.
 • Nicola Matteuci, Novoveška država, FDV, Ljubljana , 1999.

c) pravni viri

 • Ustavni zakon o spremembah I. Poglavja ter 47. in 68. člena Ustave Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 24/2003.
 • Temeljni akti Evropskih skupnosti, Uradni list RS, Ljubljana , 2002.
 • Zakon o sodelovanju med Državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, Uradni list RS, št.34/2004.
 • Osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo.

4. Obveznosti študenta

Aktivna in 75 % udeležba na vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Za pozitivno oceno na izpitu je potrebno doseči najmanj 60 %. Študentje lahko opravijo tudi ustni zagovor, če dosežejo med 56 in 60 %.
 • Redni študentje lahko opravijo tudi kolokvije in seminarsko nalogo. Pozitivno opravljeni kolokviji in uspešno predstavljena seminarska naloga se upoštevajo na izpitu.