766 Nemški poslovni jezik

766 Nemški poslovni jezik

 

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur seminarskih vaj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Cilji in kompetence

Študent  zna:

 • nagovoriti tuje poslovne partnerje v skladu s pravili poslovnega bontona v nemško govorečem prostoru in voditi neformalen klepet v nemščini ,
 • ravnati po protokolu sprejemanja gostov v poslovnih situacijah,
 • predstaviti podjetje,  oddelke, delovno področje in pristojnosti,
 • oblikovati e-pošto (vabilo, opravičilo, rezervacija, ipd.),
 • voditi osnovno konverzacijo po telefonu v različnih poslovnih situacijah.

Kompetence: 
Študent je sposoben:

 • uporabiti osnove  poslovnega jezika pri komunikaciji z nemško govorečimi strankami v različnih vsakodnevnih poslovnih situacijah,
 • razumeti brana  in slišana nemška  besedila  poslovnega jezika na osnovni ravni,
 • sestaviti pisna sporočila v poslovnem jeziku na osnovni ravni,
 • uporabljati  spletne vire za vseživljenjsko učenje nemščine. 

2. Vsebina predmeta

 • prvi stik s poslovnimi partnerji,
 • pravila obnašanja v poslovnih situacijah v
 • nemško-govorečih deželah,
 • vabilo na poslovni obisk,
 • obisk podjetja,
 • predstavitev podjetja, oddelkov, delovnega
 • področja in pristojnosti,
 • ponujanje pomoči in posredovanje informacij,
 • povabilo na poslovno kosilo, poslovno druženje,
 • telefonski pogovori,
 • poslovna korespondenca,
 • dogovor poslovnih sestankov/potrditev,
 • sprememba že dogovorjenih terminov,   
 • načrtovanje službene poti, 
 • rezervacija hotelske sobe.

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Margit Horvath, Poslovni tuji jezik II – nemščina, 2010/2011, 100 str., (študijsko gradivo)
 • Dreyer, M., Schmidt, K., Nemška slovnica z nalogami, Verlag für Deutsch, 2002, 100 str.
 • dvojezični spletni slovarji na www.pons.si, spletni tečaj nemščine

4. Predvideni študijski rezultati

Študent utrdi osnovno znanje splošnega nemškega jezika in pridobi osnovno terminologijo s področja poslovnega jezika.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • e-učenje
 • krajši nastopi
 • igranje vlog

6. Načini ocenjevanja

 • naloge in aktivno sodelovanje (15 %)
 • testi (25 %)
 • pisni izpit (60 %)