719 Zgodovina uprave na Slovenskem

719 Zgodovina uprave na Slovenskem

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Stane Granda

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent spozna primerjalno zgodovino uprave, njene tukajšnje splošne in posebne poteze, upravno dediščino (romanska, germanska, madžarska), ki še dane vpliva na njeno ravnanje; posebej je opozorjen na razmerje med  razvojem samouprave in uprave, in to tako glede organiziranosti in delovanja, kot tudi na prevladujoče pravne teorije o  tem  razmerju.
 • Poseben poudarek je na zgodovini upravne etike, pri čemer so poudarjene razlike med fevdalno, buržoazno, balkansko-bizantinsko, socialistično in demokratsko pravno prakso, kjer mora biti v ospredju stranka.
 • Ob obisku osrednjega državnega arhiva spozna arhivsko mrežo, starost gradiv, načine arhiviranja in sodobne dileme arhiviranja elektronskih medijev.

Kompetence:

 • Sposobnost razumevanja zapletenih vprašanj in problemov v zgodovini javne uprave
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in uporabe na konkretna upravna področja
 • sposobnost spremljanja razvoja prakse v luči zgodovinskih izkušenj

2. Vsebina predmeta

 • Uprava kot ena od splošnih  civilizacijskih pridobitev
 • Izvor  in razvoj uprave na Slovenskem
 • Najpomembnejše faze in značilnosti v razvoju uprave pri nas
 • Primerjalni prikaz uprave na Slovenskem
 • Sistemska umestitev in opredelitev uprave v Sloveniji po prvi in drugi svetovni vojni
 • Položaj in vloga uprave v procesu oblikovanja Slovenije kot demokratične in pravne države

3. Temeljna literatura in viri

 • Vilfan, Sergij (2007): Uvod v pravno zgodovino (ponatis 2. izd.). Ljubljana, Uradni list RS (159 str.)
 • Vilfan, Sergij (1996): Pravna zgodovina Slovencev (ponatis 1. izd.). Ljubljana, Slovenska matica. (izbrana poglavja, skupaj cca. 180 od 567 str.)
 • Kopač, Janez (2006):  Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945 -1955. Ljubljana, Zgodovinski arhiv (izbrana poglavja, skupaj cca. 60 od 383 str.)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent spozna vlogo in pomen uprave pri oblikovanju različnih avtonomnih skupnosti, institucij, narodov in držav.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminarji
 • individualne naloge

6. Načini ocenjevanja

Izbirno: naloga ali ustni izpit (100 %)