717 Zakonodajni postopek v Evropski uniji

717 Zakonodajni postopek v Evropski uniji

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • pozna zakonodajni postopek v Evropski uniji kot enega izmed temeljnih postulatov delovanja te nadnacionalne organizacije
 • razume nacionalno ureditev razmerja med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zakonodajnem postopku EU
 • pozna spremembe EU po Lizbonski pogodbi.

Kompetence so naslednje:

 • razumevanje delovanja EU z vidika specifičnosti zakonodajnega postopka,
 • sposobnosti razumevanja specifičnega odnosa med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zakonodajnem postopku EU
 • sposobnost uporabe temeljnega znanja o zakonodajnem postopku v EU v povezavi oziroma navezavi na druga področja EU
 • razumevanje splošne strukture pravne discipline o EU ter povezanosti med njenimi poddisciplinami, med katere prištevamo tudi zakonodajni postopek.

2. Vsebina predmeta

Vsebina (kratka členitev vsebine predmeta na 6 vsebinskih sklopov: 

 • Zakonodajna funkcija Evropske unije
 • Zakonodajni postopek v Evropski uniji-splošna opredelitev
 • Redni in posebni zakonodajni postopki
 • Razmerje med Državnim zborom in Vlado v zakonodajnem postopku te organizacije
 • Lizbonska pogodba – spremembe na zakonodajnem področju
 • Sklepno o demokratičnosti ter učinkovitosti sprejemanja odločitev v EU

3. Temeljna literatura in viri

 • Torsten J. Selck, Preferences and Procedures: European Union Legislative Decision-Making, 2010 (99 str.)
 • R. Kocjančič, Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005 (izbrana poglavja- skupaj strani 150)
 • F.Grad, I.Kaučič, S.Nerad, C.Ribičič, S.Zagorc, Ustavno pravo Evropske unije, Pravna fakulteta UL, Ljubljana, 2007 (izbrana poglavja – skupaj strani 50).
 • Peter Grilc, Tomaž Ilešič, Pravo Evropske unije, prva knjiga, Pravna obzorja, Ljubljana, 2001 (ustrezna poglavja- 100 strani).
 • P.Craig, G.de Burca, EU Law (Text, Cases and Materials), Oxford Univ. Press, 2008 (poglavje: (2) The Institutions: str. 38-82 in poglavje: (4) Legislation and Policy-Making: str. 108-144; skupaj 80 strani)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo spoznal pravne in širše družbene komponente zakonodajnega postopka v EU, kar mu bo omogočilo praktično aplikacijo znanja na izbranih praktičnih vsebinah pri vajah in pri projektnem delu na posameznih primerih.

5. Metode poučevanja in učenja

Metoda poučevanja so predvidena predavanja, vaje ter individualne konzultacije. Od študentov se zahteva vnaprejšnja pripravljenost na predavanjih in vajah po vnaprej določeni študijski literaturi.

6. Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)