715 Upravljanje projektov

715 Upravljanje projektov

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • pozna pomen ekonomskega vrednotenja projektov in izbere ter uporabi ustrezne metode za predhodno in naknadno vrednotenje investicijskih projektov,
 • razume zakonodajni okvir investicijskega načrtovanja in pozna slabosti investicijskega odločanja v praksi,
 • vzpostavi celovito projektno organizacijo na upravljalski in operativni ravni s projektnim svetom, vodjem projekta in projektno skupino, pri tem uporabi priporočila metodologije PRINCE2,
 • pripravi načrt projekta, analizira njegov potek s poudarkom na razmerju med upravljanjem (projektni svet) in izvajanje (vodja projekta),
 • na osnovi analize poteka projekta, v luči metodologije PRINCE2 sprejema odločitve o ukrepih za odpravo ovir in neskladnosti.

Študent je usposobljen za:

 • načrtovanje investicijskih projektov in obvladovanje celotnega življenjskega kroga investicijskega projekta,
 • ekonomsko vrednotenje investicijskih projektov  z uporabo informacijskih orodij
 • vodenje oziroma upravljanje investicijskega projekta v njegovem celotnem življenjskem krogu,
 • koherentno povezovanje in uporabo znanja na drugih področjih - ekonomika javnega sektorja, zagotavljanje kakovosti v javnem sektorju, načrtovanje razvoja na različnih področjih javnega sektorja, priprava in vodenje investicijskih projektov.

2. Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi in definicije
 • Predlog in izbor projekta
 • Projektni svet in projektna skupina
 • Metode projektnega vodenja
 • Načrtovanje in vrednotenje uspešnosti projekta
 • Projetna dokumentacija
 • Izvedba projekta
 • Posebnosti projektnega vodenja v javnem sektorju

3. Temeljna literatura in viri

 • DEVJAK, Srečko (2004). Kvantitativne metode za analize v upravi. 2. Ponatis (4. poglavje). Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • HAUC Anton (2002).Projektni management. GV Založba, Ljubljana
 • LUCEY, Terry (2002). Quantitative Techniques, 6.  izdaja (poglavja 22 do 29).ACCA, London .
 • KERZNER, Harold (2004).  Advanced Project Management, 2. izdaja. John Wiley & Sons, New Jersey.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo sestavine projektnega vodenja: cilji, model, projektna organizacija, planiranje in spremljanje izvajanja projekta,
 • so zmožni uporabiti model projekta PRINCE2 pri obvladovanju celotnega življenjskega kroga projekta,
 • so zmožni prevzeti upravljalsko ali managersko vlogo v investicijskem projektu
 • znajo presoditi smiselnost rezultatov in interpretirati vpliv spreminjanja elementov projektnega načrta in izvedbe na rezultate izračunov,
 • so zmožni transparentnega prikazovanja projektov, ciljev in pogojev njihovega doseganja uporabnikom.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminarska naloga
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (20 %)
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (80 %)