714 Upravljavski informacijski sistemi

714 Upravljavski informacijski sistemi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Cilji in kompetence

Cilji – student:

 • razume in uporablja osnovne pristope za upravljanje področja informacijskih tehnologij v organizacijah
 • analizira procese interakcije med informacijsko tehnologijo, informacijskimi sistemi in poslovanjem organizacij
 • razčleni, primerja in analizira primere uporabe informacijskih tehnologij
 • uporabi informacijske tehnologije s področij podatkovnih skladišč in podpore odločanja za reševanje enostavnih praktičnih problemov

Kompetence:

 • sposobnost načrtovanja, analize in prenove informacijskih sistemov
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, obdelavo in posredovanje podatkov
 • sposobnost povezovanja, prenašanja in razvoja pridobljenih znanj s področij uprave in informatike
 • sposobnost prepoznati in analizirati problem na področju upravnih in poslovnih ved

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev pojma: od transakcijskih do upravljalskih informacijskih sistemov (IS)
 • Analiza medsebojne interakcije organizacij ter informacijske tehnologije in IS
 • Povezava med upravljanjem in odločanjem: IS za podporo odločanju
 • Podatkovna skladišča in sprotna analitična obdelava podatkov
 • IS za upravljanje z znanjem
 • Elektronsko poslovanje (e-poslovanje)
 • Analiza praktičnih rešitev slonečih na upravljalskih IS v gospodarstvu in javni upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • Laudon, KC, Laudon, JP (2007) Management information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall, Boston, ZDA. Izbrana poglavja, 250 str.
 • Turban, E, Aronson, JE, Liang T, Sharda, R (2007) Decision Support and Business Intelligence. Prentice Hall, Boston, ZDA. Izbrana poglavja, 120 str.
 • Inmon, WH (2005) Building the Data Warehouse. Wiley Publishing, San Francisco, ZDA. Izbrana poglavja, 70 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje principov delovanja in osnovnih metod naprednih upravljalskih informacijskih sistemov ter razumevanje njihovega vpliva na razvoj in poslovanje organizacij
Poznavanje in uporaba informacijskih orodij in sistemov za podporo upravljanju in odločanju v organizaciji. Razumevanje posebnosti elektronskega poslovanja ter poslovnih modelov slonečih na njem
Poznavanje in uporaba orodij za formalno analizo interakcije med organizacijami ter informacijsko tehnologijo in inf. sistemi
Samostojno prepoznavanje, formuliranje (zastavljanja) enostavnih upravljalskih problemov in predlaganje možnih rešitev baziranih na informacijskih tehnologijah

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Študije primerov
 • Seminarske in vaje
 • Individualne konsultacije
 • Seminarska naloga in predstavitev

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga (30 %)
 • Pisni izpit (70 %)