713 Strokovna komunikacija v angleškem jeziku

713 Strokovna komunikacija v angleškem jeziku

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: mag. Manica Danko

 

1. Cilji in kompetence

Študent zna:

 • učinkovito uporabljati zahtevne slovnične strukture v pisnem in ustnem sporočanju v akademskem okolju za potrebe raziskovanja in dela .
 • argumentirano predstaviti strokovne vsebine iz študijske literature.
 • kritično brati strokovne vire. 
 • slediti razpravi o prebranih besedilih in posegati v razpravo z argumentiranimi izjavami in ustreznim besediščem.
 • izvesti strokovno predstavitev na strokovno temo in sodelovati v konstruktivni razpravi.
 • razviti zmožnost prenosa strokovnega znanja iz slovenskega v angleški jezik in obratno;
 • razpravljati zmožnosti za  strokovne potrebe na področju ekonomije, prava in informatike.

Kompetence:
Predmet razvija:

 • zmožnost jezikovne in medkulturnega sporazumevanja v angleškem jeziku za povečevanje možnosti za nadaljnje izobraževanje in zaposlitev;
 • zmožnost samostojnega branja in razumevanja angleških besedil stroke;
 • zmožnost pisanja za akademske potrebe  skupnih in individualnih projektov;
 • zmožnosti iskanja, izbire in uporabe relevantnih podatkov in informacij iz pisnih virov;
 • zmožnost govora v akademskem okolju (predstavljanje in zagovarjanje tez).

2. Vsebina predmeta

 • Analiziranje strukture avtentičnih strokovnih besedil v okviru pogojev besedilnosti (kohezija, koherenca, namenilnost, sprejemljivost, sporočilnost, ustreznost situaciji in govornemu položaju, medbesedilnost) in posebnosti znanstvenega jezika.
 • Navajanje k samostojnemu spremljanju znanstvene in strokovne literature in razvijanje sposobnosti izdelave povzetkov /abstraktov/parafraziranje takih besedil.
 • Širjenje strokovnega besedišča in rabe jezika s slovničnimi in funkcionalnimi jezikovnimi strukturami, značilnih za znanstveno zvrst družboslovja z mesečnimi nalogami.
 • Pisanje esejev in daljših besedil o izbrani temi upoštevajoč IMRAD standarde v sodelovanju z učitelji strokovnih predmetov.
 • Razvijanje sposobnosti samostojnega razumevanja govorjenega strokovnega besedila ter beleženja in povzemanja vsebine teh besedil.
 • Oblikovanje in priprava na  samostojni govorni nastop s pomočjo spletnih virov upoštevajoč zakonitosti učinkovite predstavitve v angleškem jeziku .

3. Temeljna literatura in viri

 • Harrison, R. 2006. Academic Skills. Reading, Writing, and Study Skills. OUP. (Izbrana poglavja; do 150 str.)
 • Oshima, A & Hogue, A.  2006.  Introduction to Academic Writing. Pearson Educa. Longman. (221 strani)
 • Hewings, M. 2005. Advanced Grammar in Use with CD-ROM (teme in strani izberejo študenti) 
 • Redman, P. 2002. Good Essay Writing. A social Sciences Guide. SAGE Publications. (134 strani)

4. Predvideni študijski rezultati

Izbirni predmet omogoča študentom poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih s pomočjo znanja stroke, omogoča jim usposabljanje jih za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju v angleškem jeziku. Omogoča jim razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti v angleškem jeziku pri delu v interdisciplinarnih timih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Zagovor pisnega izdelka  (30 %)
 • Pisni izpit (bralno razumevanje in pisanje povzetka)  (60 %)
 • Aktivno sodelovanje (10 %)