711 Postopki obveznih socialnih zavarovanj

711 Postopki obveznih socialnih zavarovanj

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Polona Kovač

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študentje razumejo delovanje izvajalcev in postopke uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj.
 • Študentje poznajo upravno procesno delovanje organov državne uprave, predvsem na upravnih področjih pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja ter spoznajo posebnosti postopkov uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj v primerjavi s splošnim upravnim postopkom (ZUP).
 • Študentje poznajo upravni postopek na področju obveznih socialnih zavarovanj kot mehanizem dobrega upravljanja na instrumentalni in institucionalni ravni javnega upravljanja.

Kompetence:

 • Študentje se s študijem posebnih upravnih postopkov iz obveznih socialnih zavarovanj usposobijo za uporabo teh postopkov v praksi.
 • Študentje pridobijo znanje o postopkih pravnega varstva na pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem področju ter pri uveljavljanju pravic in obveznosti iz zavarovanja za brezposelnost, starševskega varstva in oseb s posebnimi potrebami.
 • Znajo uporabljati znanstvene raziskovalne metode in razvijajo strokovni jezik na področju.

2. Vsebina predmeta

 • Vrste obveznih socialnih zavarovanj in pravna podlaga za njihovo ureditev
 • Obvezna socialna zavarovanja kot upravna zadeva
 • Vloga področnih ministrstev
 • Izvrševanje odločb o pravicah in obveznostih iz socialnih zavarovanj
 • Postopki uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Načela pokojninskega in invalidskega sistema
 • Pristojnost v pokojninskih zadevah
 • Stranke – zavarovanci v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; ugotovitveni n dokazni postopek
 • Odločba, pravna sredstva zoper odločbo in revizija
 • Postopki uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Uveljavljanje upravnopravnih pravic in obveznost iz pristojnosti Centrov za socialno delo, Zavoda za zaposlovanje in Zavoda za šolstvo
 • Sodno varstvo pri obveznih socialnih zavarovanjih

3. Temeljna literatura in viri

 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2008): Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo, Ljubljana (strani 22-23, 193-244, skupaj cca 60 str).
 • Belopavlovič, N., Cvetko, A., Kalčič, M., Kuhelj, J., Plavšak, N., Rangus, B. (2000): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana (izbrane strani v zvezi s procesnimi določbami ZPIZ-1, cca 50 strani).
 • Kovač, P. (2007): Udeleženci postopkov in druga procesna vprašanja obveznih socialnih zavarovanj, Podjetje in delo, 2007, let. 33, št. 3/4, str. 665-683.
 • Kovač, P. (2007): Javna pooblastila centrov za socialno delo v upravnem postopku, Socialno delo, letn. 46, št. 1/2, str. 57-64.
 • Craig, Paul. P. (2006): EU administrative law, Oxford University Press, (izbrana poglavja do 100 strani).

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo zmožni razumeti celoto sistema obveznih socialnih zavarovanj v postopkovnem smislu. Prav tako bodo znali v praksi uporabiti teoretično znanje v določenih postopkih. Študenti bodo razumeli, zakaj in več se socialni postopki razlikujejo od splošnega upravnega postopka.

5. Metoe poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • vaje,
 • individualne konzultacije,
 • e-učenje.

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (80 %)
 • test (20 %)