710 Skupne politike EU in javni sektor

710 Skupne politike EU in javni sektor

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent analizira ekonomske osnove delovanja EU
 • študente razčleni  delovanje ključnih ekonomskih in drugih politik, ki jih izvaja EU in njihov vpliv na delovanje javnega sektorja držav članic
 • študent utemelji delitev nalog in pristojnosti med državami članicami in EU pri izvajanju in spremljanju učinkov skupnih politik EU
 • študent poišče podobnosti in razlike med delovanje skupnih politik EU v različnih državah članicah in jih primerja s Slovenijo

Kompetence:

 • študent bo zmožen orientacije v sistemu ekonomskih in pravnih pojmov EU
 • študent bo obvladal razumevanje razmerij v javnem sektorju EU in evropski družbi
 • študent bo sposoben razumevanja vsebine ekonomike in analize delovanja EU in njenih politik
 • študent bo sposoben povezovati in prenašati pridobljeno znanje v prakso
 • študent bo sposoben razložiti in primerjati dogajanja na področju politik EU

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovina, dejstva in osnove integriranja EU
 • Proračun EU
 • Skupna kmetijska (in ribiška) politika
 • Evropska regionalna politika
 • Evropska politika konkurence in državnih pomoči
 • Evropska socialna in zaposlitvena politika
 • Evropska politika zaščite potrošnika in javnega zdravja
 • Evropska okoljska politika
 • Evropska transportna politika
 • Evropska industrijska politika
 • Evropska trgovinska politika
 • Evropska denarna unija

3. Temeljna literatura in viri

 • BALDWIN, R., WYPLOSZ, C. (2009). The Economics of European Union (3rd Edition). New York: McGraw-Hill, (izbrana poglavja) 250 str.
 • EL-AGRAA, Ali M. (2007). The European Union: Economics and Policies (8th Edition). Cambridge: University Press, (izbrana poglavja) 110 str.
 • McDONALD, F., DEARDEN, S. (2005). European Economic Integration (4th Edition). New York: Prentice Hall, (izbrana poglavja) 115. str
 • McGIFFEN, S. P. (2005). The European Union: A Critical Guide (2nd Edition). London: Pluto Press, (izbrana poglavja) 55 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben razumeti ekonomske osnove delovanje EU in njenih skupnih politik EU v razmerju do nacionalnih politik, njihove splošne učinke in učinke na javni sektor držav članic ter jih povezovati z vsebino drugih predmetov. Sposoben je znanstveno obravnavati določeno ekonomsko vprašanje oz. problem, povezan z EU, ga strokovno obdelati ter ugotovitve posredovati drugim.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • seminarska naloga (40 %)
 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)