707 Praktikum upravljanje s podatki

707 Praktikum upravljanje s podatki

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Cilji in kompetence

Cilji – student:

 • razume in uporabi pristope k modeliranju podatkov za potrebe njihovega shranjevanja v podatkovne baze
 • uporabi programska orodja za upravljanje s podatkovnimi bazami v realnih situacijah
 • uporabi metode in orodja za poizvedovanje ter analitično obdelavo podatkov shranjenih v podatkovne baze
 • uporabi programska orodja za prenos podatkov iz podatkovne baze na splet
 • odkrije in uporabi načela spletne predstavitve podatkov in informacij
 • razčleni in alnalizira spletne predstavitve

Kompetence:

 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, obdelavo in posredovanje podatkov
 • sposobnost načrtovanja, analize in prenove informacijskih sistemov

2. Vsebina predmeta

 • Vpliv informacijskih tehnologij na proces zajemanja, analize in predstavitev podatkov in informacij
 • Izdelava izvedbenih podatkovnih modelov po principu entiteta-povezava
 • Poizvedovalni jeziki za analizo in pregledovanje podatkov (SQL, QBE, OLAP)
 • Praktične vaje in primeri gradnje enostavne baze podatkov ter formulacije poizvedba za analizo in pregledovanje podatkov
 • Uvod v tehnologije svetovnega spleta in pristopov k spletni predstavitvi podatkov
 • Označevalni jeziki za spletno predstavitev podatkov (HTML in XML)
 • Praktične vaje in primeri izdelave enostavnih spletnih predstavitev podatkov

3. Temeljna literatura in viri

 • Dečman, M (2006) Računalniški praktikum: gradivo za vaje. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana. 69.str.
 • Kovačič, A, Vintar, M (1994) Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov. Državna založba Slovenije, Ljubljana. Izbrana poglavja, 50 str.
 • Bradač, P (2005) Popolni vodič skozi Access 2003. Pasadena, Ljubljana. Izbrana poglavja, 150 str.
 • Vidrih, T (2004) Microsoft Office 2003. Microsoft, Ljubljana. Izbrana poglavja, 150 str.
 • Kroenke, D, Auer, D (2007) Database Concepts. Prentice Hall, Boston, ZDA. Izbrana poglavja, 150 str.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje in sposobnost uporabe praktičnih pristopov k modeliranju podatkov za potrebe njihovega shranjevanja v podatkovne baze
 • Poznavanje informacijskih orodij za pisarniško poslovanje oz. bolj specifično za upravljanje podatkovnih baz
 • Sposobnost samostojnega razvoja enostavnih podatkovnih baz in analitične obdelave podatkov shranjenih v njih
 • Poznavanje in uporaba načel spletne predstavitve podatkov in informacij

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje v računalniški učilnici
 • E-učenje
 • Individualne konsultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Praktični izpit (60 %)
 • Ustni zagovor (40 %)