706 Poslovno komuniciranje

706 Poslovno komuniciranje

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • utemelji različne koncepte komuniciranja
 • uporabi različne modele poslovnega komuniciranja
 • uporabi različne metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • poišče primerne elemente komuniciranja s strankami
 • poišče podobnosti in razlike poslovnega komuniciranja v javnem in zasebnem sektorju.

Kompetence:

 • zmožnost razumevanja različnih vidikov komuniciranja
 • sposobnost oblikovanja modela poslovnega komuniciranja
 • obvladovanje metod in tehnik poslovnega komuniciranja
 • zmožnost uporabe IKT pri poslovnem komuniciranju
 • sposobnost komuniciranja z notranjimi in zunanjimi strankami.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen poslovnega komuniciranja
 • Komunikacijski proces, koncepti in veščine komuniciranja
 • Verbalno komuniciranje in poslušanje
 • Neverbalno komuniciranje
 • Nastopanje in predstavitve
 • Poslovni razgovori, sestanki in pogajanja
 • Pisno poslovno komuniciranje
 • Komuniciranje po telefonu
 • Odnosi z (notranjimi in zunanjimi) javnostmi
 • Poslovni protokol
 • E-komuniciranje
 • Posebnosti komuniciranja v javni upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • Možina, S., Tavčar, M., Zupan, N., Kneževič, A., N.: Poslovno komuniciranje : evropske razsežnosti. Maribor, Obzorja, založništvo in izobraževanje, 2004. Izbrana poglavja 250 strani.
 • Florjančič, J., Ferjan, M.: Management poslovnega komuniciranja. Moderna organizacija, Kranj. 2000. Izbrana poglavja 50 strani.
 • Kavčič, B.: Poslovno komuniciranje. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002. Izbrana poglavja 50 strani.
 • Benedetti, K.: Protokol, simfonija forme. Planet GV, Ljubljana, 2008. Izbrana poglavja 100 strani.
 • Bovee, C. L., Thill, J. V.: Business Communication Today. (9th Edition),  Prentice Hall, 2007. Izbrana poglavja 100 strani.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo poznali pomen in vlogo poslovnega komuniciranja. Zmožni bodo oblikovati koncepte komuniciranja ter prepoznavati primerne metode in tehnike poslovnega komuniciranja za posamezne primere.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema, oba pozitivno) (70 %)
 • seminarsko delo (30 %)
 • Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).