705 Politike Evropske unije

705 Politike Evropske unije

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Mihael Brejc

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • pozna politike EU
 • razume vloge posameznih tvorcev politik EU
 • razume načela subsidiarnosti
 • Kompetence
 • sposobnost razumevanja procesov nastajanja politik EU
 • sposobnost analize konkretnih primerov politik EU
 • uporaba informacijskih sistemov evropskih institucij za oblikovanje analize določene politike EU.

2. Vsebina predmeta

 • Pristojnosti Evropske unije (Lizbonska pogodba)
 • Subsidiarnost
 • Vloga EU, organov držav članic, nevladnih organizacij, lobistov in drugih pri oblikovanju politik EU
 • Procesi odločanja v EU
 • Pregled politik EU po področjih pristojnosti

3. Temeljna literatura in viri

 • MOUSSIS Nicholas: Access to European Union: law, economics, policies. Rixensart, European Study Service, 2008.
 • Uredbe, direktive in drugi dokumenti na področju politik EU.
 • Brejc, Mihael, Prvi mandat, Inštitut Jožeta Pučnika, Ljubljana 2009

4. Predvideni študijski rezultati

Študent razume pravne podlage Evropske unije, vplivne dejavnike nastanka politik EU in učinke pravnih aktov Evropske unije v državah članicah.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

pisni izpit in/ali ustni izpit (100 %)