703 Osnovne metode za kvantitativno (statistično) obdelavo podatkov s pomočjo spss

703 Osnovne metode za kvantitativno (statistično) obdelavo podatkov s pomočjo spss

 

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • opredeli problem, oblikuje raziskovalno vprašanje in pripravi empirično raziskavo  za obdelavo z SPSS statističnim programskim paketom,
 • učinkovito uporablja statistične funkcije programskega paketa SPSS za kvantitativne analize;
 • obravnava poslovne primere in jih statistično obdela s pomočjo SPSS;
 • s pomočjo statističnih funkcij SPSS odkriva in ponazarja odnose med spremenljivkami, z uporabo ustreznih funkcij SPSS napoveduje in nadzira vrednosti spremenljivk;
 • postavi hipotezo in izbere ter uporabi primerno tehniko za preverjanje hipoteze,
 • rezultate anketne raziskave kritično obravnava in jih sooči s konkretno situacijo v javnem sektorju.

Študent je usposobljen za:

 • preiskovanje numeričnih podatkov, razumevanje odkritij, oblikovanje sklepov in reševanje problemov;
 • uporabo IT tehnologije in statističnih pripomočkov za izpeljavo statistične raziskave in oblikovanje poročil ter predstavitev;
 • odkrivanje ključnih dejstev v nizu podatkov,
 • zaznavanje napačnih in nepopolnih podatkov, ki jih je potrebno verificirati;
 • prepoznavanja informacij, ki se ne nanašajo na odločitev ali rešitev
 • primerjanje rezultatov opazovanj ali raziskavo s pričakovanimi, za namenom odkriti neskladnosti
 • razumevanje pomena statističnih informacij in njihovega pomena za konkretne okoliščine..

2. Vsebina predmeta

 • Osnove raziskovanja v upravi
 • Načrtovanje kvantitativne analize podatkov (študije primerov)
 • Podatkovne strukture za analize podatkov s pomočjo SPSS
 • Predstavitev podatkov in rezultatov, deskriptivna analiza
 • Iskanje in dokazovanje razmerij med spremenljivkami
 • Vzorčenje in inferenčna analiza rezultatov
 • Faktorska analiza, razvrščanje entitet v skupine
 • Komentiranje in interpretacija rezultatov analiz
 • Kritičen pogled na rezultate in poročanje o poteku ter rezultatih analize podatkov

3. Temeljna literatura in viri

 • ARGYROUS, George (2006). Statistics for research: with a guide to SPSS. 2nd ed. / Reprinted. Thousand Oaks, London, Sage Publications, New Delhi. 401 str.
 • JOHNSON, Gail (2002)., Research Methods for Public Administrators. Quorum Books, Westport, 2002. 267 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo pomen uporabe kvantitativnih metod v empiričnih raziskavah;

so zmožni

 • uporabiti SPSS statistični programski paket za kvantitativne analize;
 • izbrati in uporabiti ustrezne statistične funkcije statističnega paketa SPSS v empiričnih raziskavah;
 • induktivno in deduktivno razmišljati
 • so ozaveščeni o pomembnosti kritične refleksije rezultatov empiričnih raziskav v smislu da upoštevajo le statistično signifikantna dejstva.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminar
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (40 %)
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (40 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (20 %)