699 Odprava administrativnih ovir

699 Odprava administrativnih ovir

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Maja Klun, dr. Alenka Kuhelj

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • zna uporabiti temeljno literaturo za poznavanje pojma učinkovite regulative,
 • zna presoditi učinke regulacije na praktičnih primerih
 • zna uporabiti ustrezne metode za merjenje administrativnih stroškov
 • poišče ključne elemente administrativnih bremen  regulative
 • analizira zakonodajo

Kompetence:

 • zmožnost ovrednotenja domače in tuje prakse odprave administrativnih ovir in presoje učinkov regulacije, 
 • sposobnost analitičnega in povezovalnega mišljenja,
 • sposobnost kritične presoje regulative
 • sposobnost ovrednotenja administrativnih stroškov in bremen regulative

2. Vsebina predmeta

 • opredelitev 'učinkovite' regulative
 • ocenjevanje učinkov predpisov
 • sodelovanju z javnostjo
 • odprava administrativnih ovir
 • merjenje administrativnih stroškov
 • problem 'gold plating'

3. Temeljna literatura in viri

 • OECD (2010). Cutting Red Tape Why Is Administrative Simplification So Complicated?: Looking beyond 2010. OECD, Pariz.
 • Kovač P. (ur.) (2009). Presoja učinkov regulacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Evropska komisija (2007). EU Action Programme for reducing administrative burdens, MEMO/07/25, dostopno na URL: ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm
 • Evropska komisija (2005). Impact Assessment Guidelines. SEC (2005) 791., EC, Bruselj.
 • Bugarič, b. (2005). Analiza učinkov regulacije (RIA): “notranja regulacija” kot sredstvo bolj učinkovite regulacije?, Javna uprava,  41, št. 1, str. 9-28.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • je sposoben opraviti oceno učinkov predpisov,
 • pozna metode poenostavitve zakonodaje,
 • pozna  metodo merjenja administrativnih stroškov in bremen
 • pozna temeljna znanja na področju procesa sodelovanja zainteresirane javnosti v različnih fazah postopka priprave predpisov

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • študija primera

6. Načini ocenjevanja

pisni in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (100 %)