692 Delovno in socialno pravo

692 Delovno in socialno pravo

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Zvone Vodovnik

 

1. Cilji in kompetence

 • Zagotoviti študentom sposobnost ugotavljanja značilnosti različnih vrst družbenih razmerij, katerih predmet je opravljanje dela oziroma so socialna vprašanja, ter usposobljenost za uporabo pravnih pravil, ki urejajo ta razmerja,
 • Zagotoviti študentom sposobnost za ugotavljanje, katera pravna pravila so ključnega pomena za ravnanje managerjev pri upravljanju s kadri,
 • Zagotoviti študentom sposobnost razlikovanja med različnimi vrstami pravnih aktov, ki urejajo delovna in socialna razmerja,
 • Zagotoviti študentom sposobnost uporabe temeljnih načel različnih pravnih podsistemov v povezavi s pravili delovnega in socialnega prava,

Predmetno-specifične kompetence:

 • Obvladovanje zgodovinskih in kulturnih temeljev prava zaradi pravilnega razumevanja in uporabe pravnih norm na področju delovnih in socialnih razmerij,
 • Obvladovanje znanj o elementih pravnih institutih ter usposobljenost za  nadomestno in subsidiarno uporabo teh institutov v sferi delovnih in socialnih razmerij,
 • Usposobljenost za nadzor nad izvajanjem pravnih predpisov na mikro ravni v organizacijah. Usposobljenost za uporabo sankcij v organizacijah v primeru kršitev pravnih norm,
 • Usposobljenost za ugotavljanje kvalitete pravnih norm z vidika družbenega razvoja .Usposobljenost za kritično analizo posameznih delov pravne ureditve ter za oblikovanje predlogov za spremembe na tem področju.

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovinski in kulturni temelji delovnega in socialnega prava kot pravnega podsistema, njegove razsežnosti ter razmerje do drugih pravnih podsistemov.
 • Nastanek in razvoj delovnega in socialnega prava. Ustavni in mednarodni temelji delovnega in socialnega prava s posebnim poudarkom na evropskem pravu.
 • Interdisciplinarni vidiki delovnih in socialnih razmerij ter povezanost delovnega in socialnega prava z interdisciplinarnimi doktrinami upravljanja človeških virom in industrijskih razmerij;
 • Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij.
 • Pogodbe delovnega prava, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih ter varstvo pravic.
 • Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij.
 • Sindikalna svoboda, delavska participacija pri odločanju ter stavka.
 • Pravna ureditev sistema socialne varnosti.
 • Sistemi socialne varnosti v svetu.
 • Pravna ureditev zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti
 • Pravna ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ter družinskega varstva in družinskih prejemkov
 • Pravna ureditev socialnega varstva.

3. Temeljna literatura in viri

 • Vodovnik, 2006,  Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, UL, Ljubljana
 • Vodovnik, 2010, Osnove delovnega in socialnega prava, Gospodarski vestnik – v pripravi
 • Vodovnik (ur),2008 Pravni položaj managerjev, Fakulteta za management, UP,  Koper
 • Bubnov Škoberne, Sterban, 2010, Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana
 • Labour Law and Industrial Relations – Slovenia,  on line, Kluwer, Netherlands, 150 p.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent osvoji zahtevnejša znanja o predpisih s področja delovnega prava in socialne varnosti. Seznani se z razsežnostmi področja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij prav tako pa z razsežnostmi socialnih zavarovanj in socialnega varstva. Usposobi se kompleksno razumeti omenjene predpise ob uporabi pravnih načel.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Študij primera
 • e- učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (70 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (30 %)