691 Davčni in inšpekcijski postopki

691 Davčni in inšpekcijski postopki

  • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
  • 2. ali 3. letnik
  • 6 ECTS
  • Tip predmeta: Izbirni
  • Število ur predavanj: 15
  • Samostojno delo: 165
  • Nosilec: dr. Polona Kovač

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

  • Študentje pozna upravno procesno delovanje organov državne uprave na upravnem področju davkov in inšpekcij, kjer gre za specifične upravne zadeve in je postopek temu primerno drugačen od splošnega upravnega postopka.
  • Študentje pridobijo vpogled v upravni postopek na davčnem in inšpekcijskem področju v smislu dobrega upravljanja in varstva pravic strank, poleg pravnega tudi z ekonomskega in politološkega vidika.
  • Študentje obvladajo temeljno znanje davčnega in inšpekcijskega postopka in so ga sposobni povezati z drugimi področji upravnega materialnega in formalnega prava ter to znanje tudi  praktično uporabiti.

Kompetence:

  • Študentje se s študijem procesnih posebnosti davčnih in inšpekcijskih postopkov usposobijo za uporabo slednjih v konkretnih upravnih stvareh.
  • Študentje pridobijo znanje o postopkih pravnega varstva na davčnem in različnih inšpekcijskih področjih.
  • Študentje razumejo pomen davčnih obveznosti in inšpekcijskega nadzora za celotno javno upravo.
  • Znajo uporabljati znanstvene raziskovalne metode in razvijajo strokovni jezik na področju.

2. Vsebina predmeta

  • Načelo subsidiarne rabe ZUP in nadrejene rabe področnih predpisov
  • Posebna načela davčnih postopkov in mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah
  • Davčna obveznost (načini izpolnitve, plačilo in vračilo, odpis, odlog in obročno plačilo, zavarovanje in zastaranje (izpolnitve) davčne obveznosti)
  • Pristojnost v davčnih in carinskih zadevah ter zavezanci za davek
  • Začetek davčnega postopka, ugotovitveni in dokazni postopek, stroški, davčne odločbe,  pravna sredstva zoper davčne odločbe
  • Davčni nadzor
  • Davčna izvršba
  • Vloga in pomen inšpekcij v sistemu upravnega nadzora ter odškodninska odgovornost države in inšpektorja
  • Načela inšpekcijskih postopkov
  • Pristojnost v inšpekcijskih upravnih zadevah in udeleženci v inšpekcijskih upravnih postopkih
  • Uvedba inšpekcijskega postopka, ugotovitveni in dokazni postopek; pooblastila inšpektorjev, inšpekcijski ukrepi
  • Vodenje in odločanje inšpektorjev v hitrem postopku o prekršku

3. Temeljna literatura in viri

  • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2008): Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo, Ljubljana (izbrana poglavja do 200 strani od skupaj 334 strani).
  • Jerovšek, T., et al. (2008): Zakon o davčnem postopku s komentarjem. Davčno izobraževalni inštitut Ljubljana in Davčno finančni raziskovalni inštitut Maribor (izbrane strani, zlasti komentar k členom 70-90, skupaj cca 100 str.).
  • Jerovšek, T., Kladošek, R. (2004): Komentar ZIN v: Komentar zakonov s področja uprave (gl. ur. Pirnat, R.), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana (strani 871-944, skupaj cca 60 str.).
  • Craig, Paul. P. (2006): EU administrative law, Oxford University Press, (izbrana poglavja do 50 strani od skupaj 888 strani).

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo zmožni razumeti celoto sistema davčnega in inšpekcijskega postopka, posebej pa bodo razumeli in znali v praksi uporabiti teoretično znanje v določenih fazah postopkov (npr. pri davčni inšpekciji, davčni izvršbi). Študenti bodo razumeli, zakaj in več se davčni in inšpekcijski postopki razlikujejo od splošnega upravnega postopka.

5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja,
  • vaje,
  • individualne konzultacije,
  • e-učenje.

6. Načini ocenjevanja

  • pisni ali ustni izpit (80 %)
  • kolokvij (20 %)