690 Angleški poslovni jezik

690 Angleški poslovni jezik

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: mag. Manica Danko

 

1. Cilji in kompetence

Cilji predmeta
Študent:

 • osvoji osnovno pisno in ustno komunikacijo v kontekstu  poslovanja in uprave (pismo, memo, e-mail…).
 • prepozna konvencije pisanja v poslovnem okolju.
 • posluša in razumel formalna in neformalna govorna sporočila v poslovnem okolju.
 • povzema vsebino formalnih pisnih in govorjenih besedil.
 • zna prebrati in izpolniti različne enostavne formularje.
 • zna uporabiti že znane slovnične strukture za uspešno pisno in govorno sporazumevanje.
 • zna prebrati strokovna besedila.
 • samostojno posluša strokovna besedila in povzel njihovo vsebino.
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi skupinske predstavitve na izbrano strokovno temo.
 • samostojno razvija svoje jezikovno znanje v procesu vseživljenjskega učenja.
 • izraža svoja mnenja in stališča o temah s področja ekonomije, prava in informatike.
 • samostojno uporablja spletne slovarje in druga jezikovna orodja.

Kompetence:

 • govorna in pisna zmožnost ter bralno in slušno razumevanja v angleškem jeziku v zahtevnih strokovnih in vsakodnevnih poslovnih situacijah in okoliščinah na delovnem mestu.
 • zmožnost komunikacije v bolj zahtevnem strokovnem timu.
 • sposobnost delovati v angleško govorečem timu strokovnjakov in spoštovati različnost in večkulturnost.
 • sposobnost uporabljati jezikovno znanje na strokovnem področju upravnih in poslovnih ved za generiranje novih idej in prilagajanje novim situacijam.
 • zmožnost učiti se.

2. Vsebina predmeta

 • Ljudje in organizacije (Tvroba vprašanj, bralne strategije)
 • Struktura organizacij (Sedanji časi, Memo)
 • Poslovna potovanja (Pridevnik: stopnjevanje)
 • Rezultati podjetij (Present perfect, Številke)
 • Komunikacija na delu (Korespondenca)
 • Zdravje in varnost na delovnem mestu (Modalnost)
 • Novi kadri in usposabljanje Pisno poročilo)
 • Oglaševanje in promocija (Prihodnjik)
 • Mednarodno sodelovanje (Pogojniki)
 • Prodaja (Pasiv)
 • Motivacija (-ing, pismo)
 • Poslovna etika (Členi)

3. Temeljna literatura in viri

 • O'DRISCOLL, Nina,  SCOTT-BARRETT, Fiona: BEC Vantage Masterclass Upper-Intermediate Course Book. 2003. Oxford University Press. (160 strani)
 • PLEDGER, Pat: Express: English for Human Resources Student's Book and MultiROM. 2007. Oxford University Press. (izbrana poglavja)
 • MACKENZIE, Ian: Professional English in Use Finance. 2006. Cambridge University Press. (izbrana poglavja)
 • MASCULL, Bill: Business Vocabulary in Use Advanced. 2004. Cambridge University Press. (izbrana poglavja)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo uporabljal jezik stroke v poslovnem okolju, pravilno uporabljal formalni govor in zapis v formalnih predstavitvah vsebin iz upravnih in poslovnih ved za potrebe nadaljnjega študija ali na delovnem mestu doma ali v tujini.
Angleščina bo tudi uporabno orodje za pridobivanje novega znanja iz strokovne literature ali spleta ter za kritično interpretacijo in diseminacijo pridobljenega znanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • ustni nastopi v dvojicah
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Test 1(bralno razumevanje) (10 %)
 • Test 2 (slušna in pisna zmožnost) (10 %)
 • Predstavitev z glosarjem (skupna  sem.naloga s predmetom Javne finance)  (10 %)
 • Pisni izpit (50 %)
 • Ustni izpit (po opravljenem pisnem izpitu) (20 %)