719 Zgodovina uprave na Slovenskem

719 Zgodovina uprave na Slovenskem

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Stane Granda

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študent spozna primerjalno zgodovino uprave, njene tukajšnje splošne in posebne poteze, upravno dediščino (romanska, germanska, madžarska), ki še dane vpliva na njeno ravnanje; posebej je opozorjen na razmerje med  razvojem samouprave in uprave, in to tako glede organiziranosti in delovanja, kot tudi na prevladujoče pravne teorije o  tem  razmerju.
 • Poseben poudarek je na zgodovini upravne etike, pri čemer so poudarjene razlike med fevdalno, buržoazno, balkansko-bizantinsko, socialistično in demokratsko pravno prakso, kjer mora biti v ospredju stranka.
 • Ob obisku osrednjega državnega arhiva spozna arhivsko mrežo, starost gradiv, načine arhiviranja in sodobne dileme arhiviranja elektronskih medijev.

Kompetence:

 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in uporabe na konkretna upravna področja
 • sposobnost spremljanja razvoja prakse v luči zgodovinskih izkušenj

2. Vsebina predmeta

 • Uprava kot ena od splošnih  civilizacijskih pridobitev
 • Izvor  in razvoj uprave na Slovenskem
 • Najpomembnejše faze in značilnosti v razvoju uprave pri nas
 • Primerjalni prikaz uprave na Slovenskem
 • Sistemska umestitev in opredelitev uprave v Sloveniji po prvi in drugi svetovni vojni
 • Položaj in vloga uprave v procesu oblikovanja Slovenije kot demokratične in pravne države

3. Študijska literatura

 • Vilfan, Sergij (2007): Uvod v pravno zgodovino (ponatis 2. izd.). Ljubljana, Uradni list RS (159 str.)
 • Vilfan, Sergij (1996): Pravna zgodovina Slovencev (ponatis 1. izd.). Ljubljana, Slovenska matica. (izbrana poglavja, skupaj cca. 180 od 567 str.)
 • Žontar, Jože (1998): Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije (izbrana poglavja, skupaj cca. 100 od 265 str.).
 • Žontar, Jože (ur.) (1988): Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918 : zgodovinsko-bibliografski vodnik. Gradec, Steirmärkisches Landesarchiv (izbrana poglavja, skupaj cca. 80 od 375 str.).
 • Kopač, Janez (2006):  Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945 -1955. Ljubljana, Zgodovinski arhiv (izbrana poglavja, skupaj cca. 60 od 383 str. ).

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Seminarska naloga v obsegu do 10 strani s posebnim poudarkom na navajanju ustrezne literature.
 • Ustni izpit.