718 Zavarovanje in obvladovanje tveganj v javnem sektorju

718 Zavarovanje in obvladovanje tveganj v javnem sektorju

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je naučiti študenta zaznati družbeno-ekonomski pomen zavarovanja in obvladovanja tveganj ter ga hkrati spoznati s tveganji, s katerimi se še posebej srečuje javni sektor, in načini njihove identifikacije, ovrednotenja, obvladovanja in financiranja.
Kompetence in namen predmeta so, da slušatelji obvladajo:

 • poznavanje temeljnih pojmov s področja zavarovanja in obvladovanja tveganj;
 • poznavanje funkcij in družbenega pomena zavarovanja in obvladovanja tveganj;
 • metodiko identifikacije, ovrednotenja, obvladovanja in financiranja tveganj;
 • zakonitosti in posebnosti obvladovanja tveganj v javnem sektorju s posebnim poudarkom na obvladovanju kriznih situacij;
 • izdelavo analitičnega projekta na osnovi metodologije študije primera, ki obravnava aktualno tematiko oziroma problematiko s področja zavarovanja oziroma obvladovanja tveganj.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem zavarovanja in obvladovanja tveganj.
 • Pomen in funkcije zavarovanja ter obvladovanja tveganj.
 • Družbeni stroški in koristi zavarovanja in obvladovanja tveganj.
 • Zavarovanje in obvladovanje tveganj ter družbena blaginja.
 • Opredelitev in načini zaznavanja/identificiranja tveganj.
 • Kvantitativna analiza tveganj.
 • Načini/instrumenti obvladovanja tveganj (ponotranjenje, izogibanje, nadzor, prenos).
 • Financiranje tveganj.
 • Razlike in posebnosti v pojmovanju in obvladovanju tveganj med javnim in zasebnim sektorjem ter krizni menedžment.
 • Obvladovanje konfliktnih situacij med interesnimi skupinami v javnem sektorju.
 • Korupcija, vrednote in tveganje v javnem sektorju.
 • Javni sektor in obvladovanje kriznih situacij (naravne nesreče, vojne, terorizem itd.)

3. Študijska literatura

 • Drennan, L. in McConnell, A.: Risk and Crisis Management in Public Sector. Routledge, 2007. 272 str.
 • Rejda, G.E.: Principles of Risk Management and Insurance. 10. izdaja. Addison-Wesley, 2007. str. 1-87.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit z zagovorom projektne (seminarske) naloge
 • po potrebi pisni izpit