717 Zakonodajni postopek v Evropski uniji

717 Zakonodajni postopek v Evropski uniji

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

 

1. Namen predmeta

Cilji predmeta so sledeči:

 • poznavanje zakonodajnega postopka v Evropski uniji kot enega izmed temeljnih postulatov delovanja te nadnacionalne organizacije
 • pridobitev znanja o nacionalni ureditvi razmerja med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zakonodajnem postopku EU
 • poznavanje sprememb, ki jih bo prinesla Lizbonska pogodba.

Predmetno specifične kompetence so naslednje:

 • razumevanje delovanja EU z vidika specifičnosti zakonodajnega postopka,
 • pridobitev sposobnosti za razumevanje specifičnega odnosa med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zakonodajnem postopku EU
 • uporaba temeljnega znanja o zakonodajnem postopku v EU v povezavi oziroma navezavi na druga področja EU, kot npr. na institucionalno področje ali področje vpliva političnih strank na zakonodajno odločanje
 • uvaja razumevanje splošne strukture pravne discipline o EU ter povezanosti med njenimi poddisciplinami, med katere prištevamo tudi zakonodajni postopek.

2. Vsebina predmeta

Predmet se začenja s prikazom zakonodajne funkcije Evropske unije. Pri tem podrobno obravnava vlogo Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta v zakonodajnem postopku te organizacije. Postopki odločanja, tj. načini po katerih EU ustvarja in sprejema zakonodajo, so posvetovalni postopek ter postopki sodelovanja, soodločanja in privolitve, ki jih predmet natančno obravnava. Uporaba posameznega postopka je odvisna od področja, ki ga EU želi s predlaganim aktom urediti.
V predmet sodi tudi prikaz vloge nacionalnih parlamentov in vlad držav članic v tem postopku. Evropska unija namreč v nasprotju z nacionalnimi sistemi, kjer se nacionalna volja izraža v parlamentu, pomembno zakonodajno vlogo podeljuje predstavnikom držav članic v Svetu EU. Predmet posebej opredeli tudi ustavno, zakonsko in poslovniško ureditev razmerja med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zakonodajnem postopku te organizacije.
Po vsebini je predmet povezan predvsem s pravno ureditvijo parlamentarnega sistema v Sloveniji ter z oblikovanjem in veljavo prava Evropske unije v Sloveniji.
Vsebina (kratka členitev vsebine predmeta na 6 vsebinskih sklopov:  

 • Zakonodajna funkcija Evropske unije
 • Zakonodajni postopek v Evropski uniji-splošna opredelitev
 • Postopek sodelovanja, soodločanja, privolitve in posvetovanja
 • Razmerje med Državnim zborom in Vlado v zakonodajnem postopku te organizacije
 • Osnutek pogodbe o reformi (Lizbonske pogodbe) in predvidene spremembe na področju zakonodajnega postopka
 • Sklepno o demokratičnosti ter učinkovitosti sprejemanja odločitev v EU

3. Študijska literatura

 • M. M. Cvikl, Prenovljeno pravo Evropske unije, Ur.l.RS, Ljubljana, 2008 (izbrana poglavja- skupaj 210 strani).
 • R. Kocjančič, Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005 (izbrana poglavja- skupaj strani 150)
 • F. Grad, I.Kaučič, S.Nerad, C.Ribičič, S.Zagorc, Ustavno pravo Evropske unije, Pravna fakulteta UL, Ljubljana, 2007 (izbrana poglavja – skupaj strani 50).
 • Peter Grilc, Tomaž Ilešič, Pravo Evropske unije, prva knjiga, Pravna obzorja, Ljubljana, 2001 (ustrezna poglavja- 100 strani).
 • P. Craig, G.de Burca, EU Law (Text, Cases and Materials), Oxford Univ. Press, 2008 (poglavje: (2) The Institutions: str. 38-82 in poglavje: (4) Legislation and Policy-Making: str. 108-144; skupaj 80 strani).

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpiti  (70 % zaključne ocene) in
 • Seminarske naloge(30 % zaključne ocene)ali
 • Projektno delo na konkretnih primerih (30 %zaključne ocene)