716 Volilni sistemi

716 Volilni sistemi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič, dr. Alenka Kuhelj

 

1. Namen predmeta

Cilji predmeta so sledeči:

 • poznavanje volilnih sistemov v Republiki Sloveniji in po Evropi in svetu,
 • pridobitev znanja o ureditvi volitev in delovanju volilnih sistemov v teoriji in praksi,
 • poznavanje vpliva volitev in volilnih sistemov na sestavo temeljnih ustavnih organov v Republiki Sloveniji.

Predmetno specifične kompetence so naslednje:

 • razumevanje pomena volitev in volilnih sistemov za delovanje sodobnih demokracij,
 • razumevanje delovanja različnih volilnih sistemov, večinskega in proporcionalnega volilnega sistema,
 • pridobitev sposobnosti za razumevanje posledic delovanja različnega volilnega sistema na politične stranke in voljene temeljne ustavne organe.

2. Vsebina predmeta

Predmet volilni sistemi študentu predstavi vse osnove in zakonitosti volitev in volilnih sistemov, tako v teoriji kot v praksi. V sodobnem pojmovanju demokracije so volitve eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in nujni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših državnih organov, zlasti predstavniškega telesa. Zato so demokratične volitve tudi nujni pogoj za vzpostavitev in ohranitev sodobne pravne države. Volitve omogočajo volivcem neposreden vpliv na sestavo parlamenta, s tem pa tudi posreden vpliv na odločitve, ki jih ta sprejema. Z volitvami volilci podelijo članom parlamenta mandat, poo¬blastilo za to, da odločajo v njihovem imenu o najpomembnejših družbenih vprašanjih. Zato volitve dajejo legitimnost izvajanju oblasti s strani predstavniškega telesa. Pri predmetu se obravnava različne volilne sisteme in vse volitve temeljnih državnih organov: volitve predsednika republike, parlamentarne volitve, lokalne volitve, volitve poslancev Evropskega parlamenta.

 • Splošno o volitvah in volilnih sistemih
 • Volitve in volilni sistem
 • Volitve temeljnih državnih organov v Sloveniji
 • Lokalne volitve
 • Volitve Evropskega parlamenta

3. Študijska literatura

 • GRAD F: Volitve in volilni sistem, Uradni list RS, Ljubljana 2004, 188 str.;
 • KOCJANČIČ R., RIBIČIČ C., GRAD F, KAUČIČ I.: Ustavno pravo Slovenije, 2. ponatis, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2005, izbrana poglavja, 90 str.;
 • GRAD F: Parlament in vlada, Uradni list RS, Ljubljana 2000, izbrana poglavja, 80 str.;
 • LIJPHART A.: Electoral systems and party systems : a study of twenty-seven democracies 1945-1990, Oxford : University Press, 2000, 209 str.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpiti 70 %
 • Seminarske naloge 30 %