715 Upravljanje projektov

715 Upravljanje projektov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • ovrednotenje pomena ekonomskega vrednotenja projektov in opredelitev modela življenjskega kroga investicijskega projekta s poudarkom na načrtovanju in nadzoru izrabe investicije po predaji v uporabo
 • predstavitev zakonodaje in predpisov, kritična analiza prakse investicijskega načrtovanja
 • pregled metod ekonomskega vrednotenja (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, relativna neto sedanja vrednost analiza stroškov in koristi in principov načrtovanja izrabe investicije po predaji v uporabo
 • spoznanje bistvenih sestavin projektnega vodenja po metodologiji PRINCE2
 • podrobnejša osvetlitev vloge upravljavca (projektni svet) v življenjskem ciklu investicijskega projekta
 • analiza pristopov in problematike upravljanja investicijskih projektov na primeru iz lokalne samouprave
 • preizkušnja temeljnih spretnosti in veščin upravljanja projektov na primeru iz prakse

Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje problematike uspešnega načrtovanja investicijskih projektov, sposobnost kontrole in nadzora nad celotnim življenjskim krogom investicije,
 • razumevanje pomena in principov ekonomskega vrednotenja investicijskih projektov  in spretnost izvedbe teh metod z informacijskimi orodji
 • poznavanje in razumevanje osnovnih principov projektnega vodenja po metodologiji PRINCE2
 • zmožnost odigrati vodstveno oziroma upravljavsko vlogo v celotnem življenjskem krogu investicijskega projekta, veščine in spretnosti vodenje oziroma upravljanja investicijskega projekta
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja in uporabe znanja na drugih področjih in aplikacije - ekonomika javnega sektorja, zagotavljanje kakovosti v javnem sektorju, načrtovanje razvoja na različnih področjih javnega sektorja, priprava in vodenje investicijskih projektov.

2. Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi in definicije
 • model življenjskega kroga investicijskega projekta
 • kritična ocena obstoječe zakonodaje in predpisov ter analiza prakse investicijskega načrtovanja v lokalnih skupnostih
 • Načrtovanje in vrednotenje uspešnosti projekta
 • predstavitev metod ekonomskega vrednotenja projektov
 •  načrtovanju in vrednotenje rezultatov projekta po predaji v uporabo
 • Metode vodenja projekta v javnem sektorju (PRINCE2)
 • izhodišča in temeljni elementi metodologije PRINCE2
 • pregled procesov vodenja projektov
 • metode načrtovanja in vodenja izvedbe projektov
 • procesa upravljanja in vodenja projektov in interakcije z ostalimi procesi
 • Izvedba investicijskega projekta (delo v skupinah)
 • načrtovanje in vrednotenje projekta
 • načrtovanje izvedbe projekta
 • simulacija in analiza ključnih dogodkov v času izvedbe projekta
 • Simulacija in analiza odstopanj v času po predaji projekta v uporabo

3. Študijska literatura

 • Devjak S.:. Kvantitativne metode za analize v upravi. 2. ponatis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2004 (4. poglavje, 37 strani).
 • Hauc A.: Projektni management. Ljubljana: GV Založba, 2002 (336 strani).
 • Lucey T.: Quantitative Techniques, 6th ed. London: ACCA, 2002 (poglavja 22 do 29, 110 strani).
 • Kerzner H.: Advanced Project Management, 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2004 (Case studies, 120 strani).

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • pogoji za pristop k zagovoru izdelka skupinskega dela – opravljeni testi in realizirane kratke praktične naloge.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • kolokviji, testi poznavanja vsebine 2 ECTS
 • kratke praktične naloge 2 ECTS
 • izdelek skupinskega dela (študija primera) in njegova predstavitev 2 ECTS