714 Upravljavski informacijski sistemi

714 Upravljavski informacijski sistemi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente z osnovnimi pristopi za upravljanje informacijskih tehnologij v organizaciji
 • opredeliti osnovna načela analize medsebojnih vplivov organizacije in informacijske tehnologije, kako poslovanje vpliva na izbor in razvoj informacijskih orodij ter kako informacijska orodja spreminjajo poslovanje organizacije
 • predstaviti študentom napredna informacijska orodja za podporo upravljanja organizacije in reševanje odločitvenih problemov in situacij, s katerimi se srečujemo pri upravljanju

Kompetence:

 • poznavanje in uporaba orodij za formalno analizo interakcije med organizacijami in informacijsko tehnologijo
 • razumevanje temeljnih konceptov in terminologije upravljalskih informacijskih sistemov ter sistemov za podporo odločanja sposobnost samostojnega formuliranja (zastavljanja) in reševanja enostavnih odločitvenih problemov povezanih z upravljanjem organizacije

2. Vsebina predmeta

 • Transakcijski in upravljalski informacijski sistemi
 • Analiza medsebojnega vpliva organizacij ter informacijske tehnologije in informacijskih sistemov
 • Upravljanje in odločanje ter informacijski sistemi za podporo odločanju
 • Podatkovna skladišča in sprotna analitična obdelava podatkov in informacij
 • Informacijski sistemi za upravljanje z znanjem
 • Elektronsko poslovanje (e-poslovanje)
 • Pregled poslovnih modelov slonečih na elektronskem poslovanju
 • Predstavitev praktičnih rešitev slonečih na upravljalskih informacijskih sistemih v gospodarstvu in javnih upravi

3. Študijska literatura

 • Laudon KC in Laudon JP. Management information Systems: Managing the Digital Firm. ZDA: Prentice Hall, 2007.
 • Inmon WH. Building the Data Warehouse. ZDA: Wiley Publishing, 2005.
 • Turban E, Aronson JE, Liang T in Sharda R. Decision Support and Business Intelligence. ZDA: Prentice Hall, 2007.
 • Bohanec M. Odločanje in modeli. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) –  založništvo, 2006.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Glavna izpitna obveznost je pisni izpit, ki je sestavljen iz teoretičnih vprašanj vezanih na snov, ki jo študenti usvojijo na predavanjih. Oceno pridobljeno na pisnem izpitu je možno izboljšati z aktivnim sodelovanjem pri reševanju praktičnih analitičnih ali odločitvenih problemov oz. z izdelavo seminarske naloge.