713 Strokovna komunikacija v angleškem jeziku

713 Strokovna komunikacija v angleškem jeziku

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: mag. Zorka Jakoš

 

1. Namen predmeta

Cilji predmeta:

 • nadgradnja znanja angleškega jezika za potrebe nadaljnjega študija in samostojnega raziskovanja za razumevanje osnovnih  konceptov znanstvenih izhodišč stroke;
 • razvijanje pisne in bralne zmožnosti za potrebe študija oz.strokovnega delovanja;
 • razvijanje zmožnosti prenosa strokovnega znanja iz slovenskega v angleški jezik in obratno;
 • razvijanje govorne zmožnosti za strokovne potrebe.

Predmetno specifične kompetence:

 • zmožnost jezikovne in medkulturnega sporazumevanja v angleškem jeziku za povečevanje; možnosti za nadaljnje izobraževanje in zaposlitev;
 • zmožnost samostojnega branja in razumevanja angleških besedil stroke;
 • zmožnost pisanja za akademske potrebe  skupnih in individualnih projektov;
 • zmožnosti iskanja, izbire in uporabe relevantnih podatkov in informacij iz pisnih virov;
 • zmožnost govora v akademskem okolju (predstavljanje in zagovarjanje tez).

2. Vsebina predmeta

 • Analiziranje strukture avtentičnih strokovnih besedil v okviru pogojev besedilnosti (kohezija, koherenca, namenilnost, sprejemljivost, sporočilnost, ustreznost situaciji in govornemu položaju, medbesedilnost) in posebnosti znanstvenega jezika.
 • Navajanje k samostojnemu spremljanju znanstvene in strokovne literature in razvijanje sposobnosti izdelave povzetkov /abstraktov/parafraziranje takih besedil.
 • Širjenje strokovnega besedišča in rabe jezika s slovničnimi in funkcionalnimi jezikovnimi strukturami, značilnih za znanstveno zvrst družboslovja.
 • Pisanje esejev in daljših besedil o izbrani temi upoštevajoč IMRAD standarde.
 • Razvijanje sposobnosti samostojnega razumevanja govorjenega strokovnega besedila ter beleženja in povzemanja vsebine teh besedil.
 • Oblikovanje in priprava na  samostojni govorni nastop upoštevajoč zakonitosti učinkovite predstavitve v tujem jeziku.

3. Študijska literatura

 • Harrison, R. 2006. Academic Skills. Reading, Writing, and Study Skills. OUP. (Izbrana poglavja; do 150 str.)
 • Oshima, A & Hogue, A.  2006.  Introduction to Academic Writing. Pearson Educa. Longman. (221 strani)
 • Hewings, M. 2005. Advanced Grammar in Use with CD-ROM (teme in strani izberejo študenti)  
 • Redman, P. 2002. Good Essay Writing. A social Sciences Guide. SAGE Publications. (134 strani)

Dodatna literatura:

4. Obveznosti študenta

 • Vpis v 3.letnik študija.
 • Opravljen izpit iz obveznega predmeta Angleški jezik I.
 • Opravljen uvrstitveni test pred izbiro predmeta z oceno najmanj B2, zaželjeno C1.
 • Opravljene obveznosti med letom so pogoj za zaključni izpit.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Samostojni govorni nastop (30 %)
 • Test bralnega razumevanja (30 %)
 • Pisanje abstrakta strokovnega članka (30 %)
 • Sodelovanje na vajah in seminarju (10 %)