712 Strateški management v javnem sektorju I

712 Strateški management v javnem sektorju I

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar

 

1. Namen predmeta

Študent bo moral pokazati znanje snovi, ki nadgrajuje  poznavanje vsebine predmeta Management v javnem sektorju, ter se sproti seznanjati z novostmi strateškega razvoja.  Pri tem bo pridobil znanja in veščine za reševanje strateških problemov. Sposoben bo zbrati in interpretirati ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem kako razmere izboljševati v smislu stalnih sprememb.  

             
Cilji predmeta so oblikovani tako, da omogočajo bodočemu vodstvenemu delavcu v javnem sektorju:

 • spoznati vsebino, metode in tehnike strateškega menedžmenta in njegovo uporabnost za boljše delovanje javnega sektorja;
 • prikazati predvsem posebnosti menedžmenta v različnih delih javnega sektorja in razlike napram strateškemu planiranju v zasebnem sektorju
 • spoznati razvojna prizadevanja drugih držav za večjo kakovost javnega sektorja, predvsem na podlagi NJM (novega javnega menedžmenta);
 • izvajanje seminarskih nalog na izbranih področjih menedžmenta v javnem sektorju.

Ključne kompetence:

 • Razumevanje vsebine in funkcij strateškega imanagementa (SWOT)
 • Spoznavanje ključnih modelov in pristopov strateškega managementa;
 • Poznavanje razlik pri strateškem managementu zasebnega in javnega sektorja – NJM;
 • Razumevanje konceptov kakovosti in TQM;
 • Razumevanje  procesa strateškega managementa (Brysonov model).

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v management
 • Splošni viri strateških spremeb v javnem sektorju:
 • Novi javni management
 • Sodobne metode in tehnike managementa
 • Strateški management
 • Strateški management v javnih organizacijah
 • Orodja za strateško planiranjein strateški management
 • Meritve učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti javnih organizacij
 • Vpliv globalizacije na menedžment v javnem sektorju

3. Študijska literatura

 • Pečar, Zdravko: Management v javnem sektorju, FU, 2004;
 • Bryson, J Strategic planning for nonprofit organizations. Jossey-Bass Publishers, SF, ZDA 1995
 • Rozman, Rudi; Kovač, J.; Koletnik F.; Management, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1993;

4. Obveznosti študenta

Dokončanje predhodnega letnika

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Struktura ocenjevanja v % :

 • vaje in seminarska naloga= 50
 • zaključni pisni izpit = 50