711 Socialni upravni postopki

711 Socialni upravni postopki

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Polona Kovač

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študentje dobijo pregled nad izvajalci in postopki uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj.
 • Študentje spoznajo upravno procesno delovanje organov državne uprave, predvsem na upravnih področjih pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja ter spoznajo posebnosti postopkov uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj v primerjavi s splošnim upravnim postopkom (ZUP).
 • Študentje pridobijo vpogled v upravni postopek na področju obveznih socialnih zavarovanj kot mehanizem dobrega upravljanja na instrumentalni in institucionalni ravni javnega upravljanja.

Predmetno specifične kompetence:

 • Študentje se s študijem posebnih upravnih postopkov iz obveznih socialnih zavarovanj usposobijo za uporabo teh postopkov v praksi.
 • Študentje pridobijo znanje o postopkih pravnega varstva na pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem področju ter pri uveljavljanju pravic in obveznosti iz zavarovanja za brezposelnost, starševskega varstva in oseb s posebnimi potrebami.
 • S pridobljenim pravnim znanjem se študenti specializirajo za ožja upravna področja, kar jim omogoči tudi strokovno specializacijo pri podiplomskih študijih.

2. Vsebina predmeta

 • Vrste obveznih socialnih zavarovanj in pravna podlaga za njihovo ureditev
 • Obvezna socialna zavarovanja kot upravna zadeva
 • Vloga področnih ministrstev
 • Izvrševanje odločb o pravicah in obveznostih iz socialnih zavarovanj
 • Postopki uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Načela pokojninskega in invalidskega sistema
 • Pristojnost v pokojninskih zadevah
 • Stranke – zavarovanci v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; ugotovitveni n dokazni postopek
 • Odločba, pravna sredstva zoper odločbo in revizija
 • Postopki uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Uveljavljanje upravnopravnih pravic in obveznost iz pristojnosti Centrov za socialno delo, Zavoda za zaposlovanje in Zavoda za šolstvo
 • Sodno varstvo pri obveznih socialnih zavarovanjih

3. Študijska literatura

 • Androjna, V., Kerševan, E. (2006): Upravno procesno pravo: upravni postopek in upravni spor, Ljubljana, GV Založba (izbrana poglavja do 100 strani od skupaj 902 strani).
 • Belopavlovič, N., Cvetko, A., Kalčič, M., Kuhelj, J., Plavšak, N., Rangus, B. (2000): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana (izbrane strani v zvezi s procesnimi določbami ZPIZ-1, cca 20 strani od skupaj 1306 strani).
 • Craig, Paul. P. (2006): EU administrative law, Oxford University Press, (izbrana poglavja do 100 strani od skupaj 888 strani).
 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2008): Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo, Ljubljana (strani 22-23, 193-244 od skupaj 334 strani).
 • Strban, G. (2000): Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja, Cankarjeva založba, Ljubljana, (izbrana poglavja do 100 strani od skupaj 328 strani).

4. Obveznosti študenta

Predmet je povezan z drugimi, pri čemer nadgrajuje Upravni postopek in upravni spor.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ocena kolokvija z do 20 odstotnimi točkami (1,5 ECTS) in
 • pisnega ali ustnega izpita, ki se oceni s preostalimi odstotnimi točkami (4,5 ECTS)