710 Skupne politike EU in javni sektor

710 Skupne politike EU in javni sektor

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente z ekonomskimi in drugimi osnovami delovanja EU,
 • razumeti delovanje ključnih ekonomskih in drugih politik, ki jih izvaja EU in njihov vpliv na delovanje javnega sektorja držav članic
 • razumeti delitev nalog in pristojnosti med državami članicami in EU pri izvajanju in spremljanju učinkov skupnih politik EU

Kompetence:

 • orientacija v sistemu ekonomskih in pravnih pojmov EU,
 • obvladovanje vsebin ekonomike in analize delovanja EU in njenih politik,
 • razumevanje razmerij v javnem sektorju EU in evropski družbi,
 • priprava analiz in predlogov sprememb poslovanja javnega sektorja v EU.

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovina, dejstva in osnove integriranja EU
 • Ožji vidiki integriranja EU in posledice za javni sektor na nacionalni ravni
 • Orodje analize integriranja na nacionalni ravni s poudarkom na javnem sektorju
 • Ekonomski in drugi vzroki liberalizacije in integriranja
 • Ekonomska integracija, trg dela, migracije in javni sektor
 • Enotni trg – načela, svoboščine in pravila ter njihov vpliv na delovanje javnega sektorja
 • Širši vidik integriranja EU - politike EU in vpliv na javni sektor držav članic
 • Proračun EU
 • Skupna kmetijska (in ribiška) politika
 • Evropska regionalna politika
 • Evropska politika konkurence in državnih pomoči
 • Evropska socialna in zaposlitvena politika
 • Evropska politika zaščite potrošnika in javnega zdravja
 • Evropska okoljska politika
 • Evropska transportna politika
 • Evropska industrijska politika
 • Evropska trgovinska politika
 • Evropska denarna unija
 • Novi izzivi za skupne politike EU in njihov vpliv na delovanje javnega sektorja

3. Študijska literatura

 • Ali M. El-Agraa: The European Union: Economics and Policies (8th Edition). Cambridge: University Press, 2007 (izbrana poglavja) 110 str.
 • Baldwin R., Wyplosz C.: The Economics of European Union (2nd Edition). New York: McGraw-Hill, 2006 (izbrana poglavja) 225 str.
 • McDonald F., Dearden S.: European Economic Integration (4th Edition). New York: Prentice Hall, 2005 (izbrana poglavja) 115. str
 • McGiffen S. P.: The European Union: A Critical Guide (2nd Edition). London: Pluto Press, 2005 (izbrana poglavja) 55 str.

4. Obveznosti študenta

Predmet predvideva, da študent obvlada vsebino predmetov Temelji (Osnove) ekonomije, Ekonomika javnega sektorja (s proračunskim financiranjem) in  Pravna ureditev EU (oz. javne uprave).

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Izpit je v pisni obliki in po potrebi tudi ustno.
 • Študenti mora pripraviti seminarsko nalogo, ki predstavlja 40 % končne ocene.