708 Pravosodna uprava

708 Pravosodna uprava

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Aleksej Cvetko

 

1. Namen predmeta

Cilji: predstavitev pravne ureditve pravosodja s posebnim poudarkom na sodni veji oblasti kot specifičnemu elementu v pravosodja.
Predmetno specifične kompetence: pridobiti možnost primerjave med upravljanjem v upravi ali gospodarstvu in specifiko upravljanja v pravosodju. Pridobljeno bo uporabno znanje o posebnostih in dilemah upravljanja v sodni veji oblast.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev, kaj glede na ustavno delitev oblasti predstavlja sodno vejo in kaj pravosodje
 • Upravljanje v tožilstvu, pravobranilstvu in na sodiščih
 • Razlike v upravljanju med posameznimi pravosodnimi vejami
 • Prilagajanju pravu Evropske Unije
 • Varstvo človekovih pravic
 • Pravosodna uprava – sodna uprava – sodniki
 • Vloga predsednika sodišča in neodvisnost sodnikov
 • Sodniki in drugo sodno osebje
 • Sodstvo – razmerje med učinkovitostjo in neodvisnostjo
 • Vpliv motivacije na delo sodnika in sodnega osebja
 • Enake možnosti za ženske in moške v sodstvu
 • Ocenjevanje kakovosti v sodstvu
 • Ocenjevanje kakovosti v sodstvu
 • E- uprava (pravosodje) pri upravljanju sodišč
 • Ali je mogoče v sodstvu govoriti o načrtovanju kariera
 • Izobraževanje
 • Sodni zaostanki – kaj jih povzroča in kako jih odpraviti
 • Razmislek o možnih spremembah sodne prakse
 • Modeli financiranja
 • Prehajanja vpliva sodišč na pravosodno upravo
 • Sodni red in njegov pomen

3. Študijska literatura

 • Zalar Boštjan et. al. – Pet izzivov za evropska sodišča: izkušnje nemških in slovenskih sodišč; Slovensko sodniško društvo in Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2004;
 • Blaž Ivan – Modernizacija pravosodnega sistema Republike Slovenije, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2006;
 • Zalar Aleš – Finski model novega sodnega menedžmenta, Pravna praksa, št. 31, september 2004;
 • Prek Miro – (Pravni) akti evropskih skupnosti, Javna uprava. št. 4, letnik 33, Ljubljana 1997;
 • več avtorjev – Management v sodstvu – strokovno gradivo 3. posveta, GV Planet, maj 2007;
 • več avtorjev – Management v sodstvu – strokovno gradivo 4. posveta, GV Planet, maj 2008
 • European judicial System, Edition 2008 (data 2006), European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)
 • Albert P. – Dutch experiences with the evaluation of the judicial system – Council of Europe meeting, Urbino 2002;
 • Checklist of indicators for the analysis of lengths of proceedings in the justice system, CEPEJ, 2005.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Ustni/pisni izpiti oziroma dva kolokvija: 50% (3 ECTS).
 • Seminarsko delo: študentje v manjših skupinah proučijo primer politike EU ter pripravijo in zagovarjajo poročilo, ki vsebuje njihovo mnenje in kritično distanco do gradiva z morebitnimi predlogi sprememb: 50% (3 ECTS).