707 Praktikum: upravljanje s podatki

707 Praktikum: upravljanje s podatki

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente z osnovnimi pristopi za modeliranje podatkov, ki jih shranjujemo v podatkovne baze, s poudarkom na njihovi praktični uporabe v okviru informacijskih orodij za pisarniško poslovanje
 • predstaviti študentom uporabo omenjenih informacijskih orodij za izdelavo podatkovnih baz in njihovo uporabo za poizvedovanje po podatkih ter analitično obdelavo podatkov in informacij
 • opredeliti osnovna načela predstavitve podatkov na spletu in predstaviti možnosti prenosa podatkov iz podatkovne baze na splet

Kompetence:

 • poznavanje informacijskih orodij za pisarniško poslovanje oz. bolj specifično za upravljanje podatkovnih baz
 • razumevanje temeljnih konceptov in terminologije modeliranja podatkov ter njihova praktična uporaba pri razvoju enostavnih podatkovnih modelov
 • sposobnost samostojnega razvoja enostavnih podatkovnih baz in analitične obdelave podatkov in informacij shranjenih v njih
 • razumevanje načel spletne predstavitve podatkov in informacij

2. Vsebina predmeta

 • Vpliv informacijskih tehnologij na proces zajemanja, analize in predstavitev podatkov
 • Izdelava izvedbenih podatkovnih modelov po principu entiteta-povezava (E-R: entity-relationship)
 • Poizvedovalni jeziki za analizo in pregledovanje podatkov (SQL, QBE, OLAP)
 • Praktične vaje in primeri modeliranja podatkov, gradnje enostavne baze podatkov ter analize in pregledovanja shranjenih podatkov, poseben poudarek na poizvedovanju po podatkih
 • Uvod v tehnologije svetovnega spleta in prikazovanja podatkov na svetovnem spletu
 • Označevalni jeziki za predstavitev podatkov na spletu (HTML)
 • Prikazovanje podatkov iz podatkovne baze na spletu (XML)
 • Praktične vaje in primeri izdelave enostavnih spletnih predstavitev podatkov

3. Študijska literatura

 • Dečman M. Računalniški praktikum: gradivo za vaje. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2006.
 • Kovačič A in Vintar M. Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1994.
 • Bradač P. Popolni vodič skozi Access 2003. Ljubljana: Pasadena, 2005.
 • Vidrih T. Microsoft Office 2003. Ljubljana: Microsoft, 2004.
 • Kroenke D in Auer D. Database Concepts. ZDA: Prentice Hall, 2007.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v ustrezen letnik študija ter opravljena izpitna obveznost pri predmetu Informatika iz prvega letnika.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je ustni. Prvi del izpita se opravi v računalniški učilnici, kjer se preverja praktično znanje uporabe informacijskih orodij za upravljanje s podatkovnimi bazami. Drugi del izpita je preverjanje poznavanja teoretičnih znanj.