705 Politike Evropske unije

705 Politike Evropske unije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Miha Brejc

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • spoznavanje politik EU
 • razumevanje vloge posameznih tvorcev politik EU
 • razumevanje načela subsidiarnosti
 • Predmetno specifične kompetence:
 • sposobnost razumevanja procesov nastajanja politik EU
 • sposobnost analize konkretnih primerov politik EU
 • uporaba informacijskih sistemov evropskih institucij za oblikovanje analize določene politike EU

2. Vsebina predmeta

 • Pristojnosti Evropske unije (sedanja ureditev in Lizbonska pogodba)
 • Subsidiarnost
 • Vloga EU, organov držav članic, nevladnih organizacij, lobistov in drugih pri oblikovanju politik EU
 • Procesi odločanja v EU
 • Pregled politik EU po področjih pristojnosti:
 • Skupna zunanja in varnostna politika, carinska unija, konkurenčnost na notranjem trgu, monetarna politika, trgovinska politika itd.
 • Notranji trg, socialna politika, ekonomska, teritorialna in socialna kohezija, kmetijstvo in ribištvo, okolje, promet, energija, območje svobode, varnosti in pravice itd.
 • Varovanje in izboljšanje človekovega zdravja, kultura, turizem, mladina, šport itd.

3. Študijska literatura

 • MOUSSIS Nicholas: Access to European Union: law, economics, policies. Rixensart, European Study Service, 2008.
 • Uredbe, direktive in drugi dokumenti na področju politik EU.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Ustni/pisni izpiti oziroma dva kolokvija: 50% (3 ECTS).
 • Seminarsko delo: študentje v manjših skupinah proučijo primer politike EU ter pripravijo in zagovarjajo poročilo, ki vsebuje njihovo mnenje in kritično distanco do gradiva z morebitnimi predlogi sprememb.: 50% (3 ECTS).