703 Osnovne metode za kvantitativno (statistično) obdelavo podatkov s pomočjo SPSS

703 Osnovne metod za kvantitativno (statistično) obdelavo podatkov s pomočjo SPSS

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • podati študentom celovit pregled nad osnovnimi metodami za kvantitativno analizo podatkov
 • predstaviti pomen in namen uporabe posameznih metod in njihovo medsebojno povezanost
 • predstaviti celovite analitične postopke
 • usposobiti študente za pravilno izbiro metod za analizo podatkov
 • usposobiti študente za realizacijo izbranih metod s programskim orodjem SPSS
 • predstaviti pristope in kriterije za izbiro najustreznejših načinov za predstavitev rezultatov
 • seznaniti študente s problematiko komentiranja in interpretiranja rezultatov in jih opremiti z principi in usmeritvami sklepanja o vsebinskem pomenu odkritih kvantitativnih pojavov
 • s pomočjo reševanja praktičnih vsebinskih raziskovalnih nalog prispevati praktične izkušnje pri uporabi metod v programskem okolju SPSS
 • usposobiti študente za samostojno načrtovanje in izvedbo kvantitativnih analiz podatkov
 • usposobiti študente za poročanje o rezultatih analiz podatkov

Predmetno specifične kompetence:

 • formiranje hipotez na osnovi raziskovalni vprašanj in/ali trditev
 • pretvorba hipotez v logični jezik razmerij med spremenljivkami
 • načrtovanje in oblikovanje podatkovne strukture za kvantitativno obdelavo podatkov
 • načrtovanje in izvedba opisne predstavitve podatkov oziroma rezultatov (tabele, grafi. srednje vrednosti, mere variabilnosti, frekvenčne porazdelitve)
 • načrtovanje in izvedba kvantitativnih metod za analizo razmerij med spremenljivkami (povezanost, regresija)
 • načrtovanje in izvedba obdelave vzorčenja, primerjave med spremenljivkami, primerjave med vzorci  (z-test, t-test, f-test)
 • poznavanje pomena kompleksnejših metod za analizo podatkov (faktorska in cluster analiza)
 • poročanje o rezultatih analiz podatkov in povezovanje numeričnih evidenc z vsebinskimi posledicami
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja in spretnosti, sposobnost povezovanja in uporabe spretnosti na vseh področjih in aplikacijah - ekonomika javnega sektorja, organizacija in informatika v javnem sektorju in upravno pravno področje

2. Vsebina predmeta

 • Osnove raziskovanja v upravi
 • Načrtovanje kvantitativne analize podatkov (študije primerov)
 • Podatkovne strukture za analize podatkov s pomočjo SPSS
 • Predstavitev podatkov in rezultatov, deskriptivna analiza
 • Iskanje in dokazovanje razmerij med spremenljivkami
 • Vzorčenje in inferenčna analiza rezultatov
 • Komentiranje in interpretacija rezultatov analiz
 • Kritičen pogled na rezultate in poročanje o poteku ter rezultatih analize podatkov

3. Študijska literatura

 • Argyrous, G., Statistics for research: with a guide to SPSS. 2nd ed. / Reprinted. London, Thousand Oaks, New Delhi : Sage Publications, 2006. 401 str.
 • Johnson, G., Research Methods for Public Administrators. Greenwood Publishing Group, 2002. 267 pages.

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • pogoji za pristop k zagovoru izdelka skupinskega dela – opravljeni testi in realizirane kratke praktične naloge

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • kolokviji, testi poznavanja vsebine 2 ECTS
 • kratke praktične naloge 2 ECTS
 • izdelek skupinskega dela (študija primera) in njegova predstavitev 2 ECTS