701 Osnova anketnega raziskovanja v upravi

701 Osnova anketnega raziskovanja v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • podati študentom celovit pregled nad problematiko anketnega raziskovanja
 • seznaniti jih s pomenom analize predhodnega raziskovalnega okolja in gradnje anketne raziskave na osnovi predhodnih preverjenih raziskav
 • predstaviti problematičnost anketnega raziskovanja in ga soočiti z alternativnimi družboslovnimi raziskovalnimi metodami
 • predstaviti študentom elemente anketnega raziskovanja in vzpostaviti kritičen odnos do vsakega izmed njih
 • usposobiti študente za celovito načrtovanje in izvedbo anketne raziskave
 • seznaniti študente s postopkom kritične obdelave poteka in rezultatov anketnega raziskovanja
 • usposobiti jih za poročanje o poteku in rezultatih anketne raziskave
 • podati osnovne spretnosti obdelave zbranih podatkov s pomočjo urejevalnika tabel
 • usposobiti študente za samostojno načrtovanje in izvedbo anketne raziskave

Predmetno specifične kompetence:

 • kritičen pogled na uporabo anketne metodologije
 • načrtovanje anketne raziskave in pravilna obravnava elementov anketnega raziskovanja (vzorčenje, odzivnost, metode anketiranja)
 • oblikovanje razumljivih vprašanj in izgradnja kakovostnega vprašalnika
 • preverjanje kakovosti merilnega instrumenta
 • načrtovanje in izvedba obdelave vzorčenja, primerjave med spremenljivkami, primerjave med vzorci  (z-test, t-test)
 • kritična analiza rezultatov z upoštevanjem več meritev časovnem zaporedju
 • poročanje o rezultatih analiz podatkov in povezovanje numeričnih evidenc z vsebinskimi posledicami
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja in spretnosti, sposobnost povezovanja in uporabe spretnosti na vseh področjih in aplikacijah - ekonomika javnega sektorja, organizacija in informatika v javnem sektorju in upravno pravno področje

2. Vsebina predmeta

 • Uvod in kritična ocena anketne metodologije
 • Vzorčenje, odzivnost, pristopi in napake
 • Pristopi in metode anketiranja
 • Oblikovanje vprašanj in vprašalnikov
 • Načrtovanje in zagotavljanje kakovosti merilnega instrumenta
 • Predhodno preverjanje vprašalnika
 • Implementacija vprašalnika
 • Načrtovanje in izvedba ankete
 • Obdelava podatkov, preverjanje instrumenta in rezultati ankete
 • Poročanje o poteku in rezultatih

3. Študijska literatura

 • Leeuw, Edith Desirée de, Hox, J. J., Dillman, Don A. (2008).  International handbook of survey methodology. New York : L. Erlbaum Associates. 549 str.
 • Bickman, Leonard, Rog, Debra J. (2009). The SAGE handbook of applied social research methods. 2nd ed. Los Angeles : SAGE. 661 str.

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • pogoji za pristop k zagovoru izdelka skupinskega dela – opravljeni testi in realizirane kratke praktične naloge

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • kolokviji, testi poznavanja vsebine 2 ECTS
 • kratke praktične naloge 2 ECTS
 • izdelek skupinskega dela (študija primera) in njegova predstavitev 2 ECTS