699 Odprava administrativnih ovir

699 Odprava administrativnih ovir

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Maja Klun in dr. Alenka Kuhelj

 

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je študente podrobneje seznaniti s področjem odprave administrativnih ovir. Gre za popolnoma novo področje v javni upravi, ki se praktično ne pokriva v nobenem drugem programu in predmetu. Gre za aktualno področje, ki je eno od prioritetnih na ravni EU. Študenti se bodo seznanili z ocenjevanjem učinkov predpisov pred njihovo uvedbo, s postopkom sodelovanja javnosti v različnih postopkih priprave zakonodaje in sodelovanje pri poenostavljanju zakonodaje. Cilj je tudi, študente seznaniti z merjenjem administrativnih stroškov in ovir, ki jih povzroča regulativa.
Specifične kompetence predmeta so, da študent kritično ovrednoti obstoječe postopke sprejemanja zakonodaje predvsem z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika po postopkih, ki veljajo v EU, zna uporabljati metode ovrednotenja ex-ante in ex-post administrativnih stroškov in ovir zakonodaje ter spozna metode poenostavitve zakonodaje in način sodelovanja z javnostjo pri teh postopkih. Študent bo sposoben zbirati in interpretirati ustrezne podatke, vključno s kritično presojo dogajanj v praksi. Del obveznosti bo reševanje praktičnih primerov, ki bodo izhajali iz trenutnega akcijskega načrta vlade za odpravo administrativnih ovir, kar bo pomembno vplivalo na njegove kompetence poznavanja aktualnega stanja v Sloveniji in primerjalno v EU državah.

2. Vsebina predmeta

Najprej študent spozna ocenjevanje učinkov predpisov (RIA- regulatory impact assessment) s pomočjo mednarodno sprejete metodologije, ki ocenjuje predpise z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika. Sledi poglavje o sodelovanju z javnostjo, v okviru katerega bo predstavljeno sodelovanje javnosti v različnih fazah postopka priprave predpisov. Tretje temeljno poglavje je področje poenostavljanja zakonodaje v okviru katerega bo študent spoznal različne metode poenostavljanja kot so npr. kodifikacija, razveljavitev, zmanjševanje frekvenc informacijskih obligacij itd. V okviru poglavja je pomemben tudi odnos do t.i. 'gold plating' situacije pri uvajanju evropske zakonodaje. Zadnje temeljno poglavje je merjenje in zmanjševanje administrativnih bremen. V okviru tega poglavja se študenti najprej seznanijo s splošno metodologijo merjenja administrativnih stroškov in bremen ter v nadaljevanju s kriteriji poenostavitev in aktivnosti za zmanjšanje in odpravo ali preprečitev administrativnih bremen. Celotna vsebina bo vsebovala tudi praktične predstavitve aktualne situacije v Sloveniji in državah članicah EU ter na ravni EU.

3. Študijska literatura

obvezna literatura

dodatna literatura

 • Administrative burdens in European Agriculture: An Evidence Base. Final Report, April, 2007.
 • European Commission, Enterprise Directorate-General. 2005. Ex-Post Evaluation of EC Legislation and its Burden on Business Final Report, May 2005
 • SCM- Network, involved countries. 2007

4. Obveznosti študenta

opravljena naloga iz praktičnega primera je pogoj za pristop h končnemu izpitu

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit, redni študenti imajo možnost opraviti izpit s kolokviji
 • za pozitivno oceno mora študent doseči 60% točk, predmet pa se ocenjuje z ocenami 1-10, ocene od 6-10 pomenijo pozitivno oceno, ocene od 1-5 pa negativno.