698 Nemški jezik v upravni praksi

698 Nemški jezik v upravni praksi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • poglobiti terminologijo s področja državne in evropske uprave
 • nadgraditi sintaktične in leksikalne strukture jezika, ki se obravnavajo pri obveznem predmetu »Nemški jezik I« in izbirnem predmetu »Nemški jezik v upravi I«
 • osvojiti značilnosti jezika upravne stroke na receptivni in produktivni ravni
 • pridobitev govornih in pisnih spretnosti ter sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja na višji jezikovni ravni

Predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje in uporaba zahtevnejšega besedišča strokovnega jezika
 • slušno in bralno razumevanje daljših kompleksnejših strokovnih vsebin
 • sposobnost tekočega sporazumevanja o aktualnih temah in konkretnih vsebinah iz upravne prakse,
 • jasnega podajanja stališč o določenem problemu ter analize prednosti in slabosti različnih možnosti
 • sposobnost jasnega in natančnega pisnega izražanja o kompleksnejših konkretnih temah
 • samostojni nastopi in predstavitve (npr. našega upravnega sistema, glavnih nalog EU, ipd.)

2. Vsebina predmeta

 • Predmet obravnava naslednje teme in besedišče s področja upravne stroke:
 • politika in življenje v družbi in družini, družina nekoč in danes, status samohranilk, socialna pomoč,
 • socialno in zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, mladi in politika, razumevanje demokracije
 • sistem javne uprave v Avstriji in Nemčiji (ustava in pomen parlamentarne demokracije), večjezičnost,
 • problemi slovenske manjšine v Avstriji, volilna pravica pri 16-letnikih
 • državna ureditev in javna uprava v Sloveniji
 • lokalna samouprava in naloge občin v Nemčiji in Sloveniji, merila za določitev kakovosti življenja v
 • občini, civilna iniciativa, pomen varnosti na javnih prireditvah (Oktoberfest), kriminalna statistika
 • merila za članstvo v EU, izpolnjevanje meril Slovenije v primerjavi z drugimi članicami
 • glavne naloge EU, enake možnosti za vse in problemi tujcev, slovenska zunanja politika in članstvo
 • v mednarodnih organizacijah
 • delovna mesta v EU, brezposelnost, možnosti za zaposlitev doma, iskanje službe v EU: prošnja,
 • življenjepis, priprava na pogovor za zaposlitev, gospodarstvo in gospodarske panoge v Sloveniji
 • birokracija in javni uslužbenci, reševanje reklamacij, ustrezno odzivanje na pritožbe, obveščanje in utemeljeno sporočanje

3. Študijska literatura

 • študijsko gradivo: Deutsch in der Verwaltung II, Margit Horvath (v pripravi), 100 str.
 • Fakten über Slowenien, Presseamt der RS, zadnja izdaja, (izbrana poglavja), 100 str.
 • domači in tuji spletni viri ter časopisni članki, 100 str.
 • em Übungsgrammatik, Hueber Verlag, 2006, (izbrana poglavja) - 200 str.

4. Obveznosti študenta

 • aktivno sodelovanje na vajah - 5 %
 • domače naloge, nastopi, projektno delo - 20 %
 • testi, kolokvij - 15 %
 • končni izpit - 60 %

Poleg aktivnega sodelovanja na vajah so pogoj za pristop k končnemu izpitu opravljeni testi, kolokvij(i) in pisni izdelki rednega individualnega dela med letom.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Vaje iz nemškega jezika so obvezne. Študijske obveznosti pri predmetu so ovrednotene s kreditnimi točkami po naslednjem kriteriju:

 • aktivno sodelovanje na vajah (75 ur) = 2,5 ECTS    
 • sprotno samostojno individualno delo (75 ur) = 2,5 ECTS
 • priprava na preverjanje znanja (30 ur) = 1 ECTS