695 Javne službe

695 Javne službe

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

 

1. Namen predmeta

Cilj predmeta:

 • izobraziti študente na področju prava javnih služb, ki je bodoče upravne delavce izjemnega pomena, saj se vse večji del javne in državne uprave prenaša iz državne uprave v ožjem smislu na različne kvazivladne organizacije in zasebne subjekte.
 • Cilj predmeta je študentu nuditi osnovno vedenje o institucijah in instrumentih javnih služb, po drugi strani pa splošno znanje dopolniti s preučevanjem konkretnih področij in primerov.
 • Študentje bodo v okviru tega predmeta pridobili znanje in razumevanje z obravnavanega področja. Pridobili bodo sposobnosti uporabe tega znanja v praksi in na delovnem mestu.

Kompetence:

 • študentu bo omogočena pridobitev znanja, ki javne službe obravnava na način, ki omogoča tudi kritično vrednotenje pozitivno pravne ureditve tega področja
 • interdisciplinarnost predmeta, saj se pravo povezuje z izsledki iz politične teorije ter politične ekonomije
 • integrirano razumevanje domačega prava v luči Evropskega prava na tem področju.

2. Vsebina predmeta

 • Uvodno o javnih službah (zgodovina, koncepti, teorije)
 • Temelji elementi (»Rolandovi zakoni«) pravnega režima javnih služb
 • EU in liberalizacija javnih služb
 • Pojem teh služb in njih upravljanje
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb
 • Javno podjetje
 • Koncesija
 • Druge javne službe
 • Pravo EU in javne službe: primer telekomunikacij in energetike
 • Pravna ureditev šolstva in pomen bolonjske reforme
 • Zdravstvo: Evropeizacija zdravstva?
 • Zaključek: javne službe, trg in regulacija

3. Študijska literatura

 • Gregor Virant, Pravna ureditev javne uprave, FU, 2004, 6.poglavje, 129-159.
 • Nova ureditev javnih služb, IJU, 1991, str.1- 147.
 • E. Szyszczak, The Regulation of the State in Competitive Markets in the EU, Oxford 2007, 1, 4, 5, 7, poglavje (150 strani)
 • T.Prosser, The Limits of Competition Law: Markets and Public Service, Oxford 2005, 1,2, 6, 7, 8 in 10 poglavje ( 129 strani)
 •  K.Elisassen, N.Sitter, Understanding Public Management, 2008, 1, 2 3 in 4 poglavje, str.1- 92.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit  (60%)
 • seminarska naloga (40%)