694 Gospodarstvo, politika in uprava

694 Gospodarstvo, politika in uprava

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je naučiti študenta zaznati temeljna razmerja in povezanost med gospodarstvo, politiko in upravo v sodobnih razvitih in demokratičnih družbah. Hkrati bo študent spoznal razvojne in družbeno-politične učinke učinke delovanja uprave ter in glavne ekonomske probleme v sedanjosti, ki so vezani na način delovanja uprave in uresničevanje javnih politik.
Kompetence in namen predmeta so, da slušatelji obvladajo:

 • poznavanje razmerij in soodvisnosti med gospodarstvom, politiko in upravo;
 • poznavanje okolja delovanja uprave in njegovih temeljnih zakonitosti;
 • vsebino zgodovinskih, zakonskih, političnih in družbeno-ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje uprave in izvajanje politik;
 • praktične vidike ekonomskih problemov sodobnih družb, ki vplivajo na delovanje javne uprave;
 • izdelavo analitičnega raziskovalnega ali pojasnjevalnega projekta na osnovi metodologije študije primera, ki obravnava aktualno tematiko oziroma problematiko družbeno-ekonomskega delovanja uprave.

2. Vsebina predmeta

 • Razmerja in povezanost med gospodarstvom, politiko in upravo.
 • Endogena razvojna teorija, družbeno-ekonomski pomen delovanja uprave in državni intervencionizem.
 • Agencijski problem, administrativni output in nadzor v upravi.
 • Učinki delovanja uprave in uresničevanja politik ter vpliv na gospodarstvo (politika konkurence, podjetja v državni lastni, gospodarske javne službe itd.)
 • Nepopolnosti in omejitve upravnega sistema in politik v praksi s poudarkom na problemih vodenja in odločanja.
 • Aktualno gospodarsko dogajanje, gospodarska cikličnost, demografske ter podnebne spremembe in vpliv na razmerja med gospodarstvom, politiko in upravo.

3. Študijska literatura

 • Besley, T.: Principled Agents? The Political Economy of Good Government. Oxford University Press, 2006. str. 1-173.
 • Grosse, R.: International Business and Government Relations in 21st Century. Cambridge University Press, 2005. str. 23-217.
 • Png, I. in Lehman, D.: Managerial Economics. Third Edition. Blackwell Publishing, 2007. str. 383-435.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit z zagovorom projektne (seminarske) naloge
 • po potrebi pisni izpit