692 Delovno in socialno pravo

692 Delovno in socialno pravo

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Zvone Vodovnik

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Cilj poučevanja je splošni oris področja delovnih razmerij in socialne varnosti ter pravne ureditve teh razmerij. Ob upoštevanju predznanj študentov o temeljih državne in družbene ureditve je pri študiju v ospredju poglobljena analiza izbranih institutov individualnih ter kolektivnih delovnih razmerij kot tudi socialne varnosti.
 • Ob prikazu pozitivno pravne ureditve izbranih institutov je študij usmerjen k preučevanju vloge sodne prakse pri razlagi pravnih pravil in k ugotavljanju vloge in pomena strokovne in znanstvene literature na teh področjih. Študij je usmerjen tudi k izobraževanju študentov v smeri povezovanja izbranih pravnih tem s širšim družboslovnim področjem.
 • Cilj študija je, da študentje spoznajo tudi mednarodnopravne vidike in primerjalno pravne vidike izbranih tem z naslovnih področij. Na ta način študij obveznega predmeta v programu omogoča nadaljnje študijske aktivnosti in raziskovanje tematike prava delovnih razmerij in socialne varnosti.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Usposobili se bodo za iskanje in uporabo predpisov s področja delovnega prava in socialne varnosti. Usposobljenost bo dosegla raven, ki bo omogočala študentom samostojno opravljanje  zahtevnih strokovnih del na področju delovnega prava in socialne varnosti in vodenje oseb, ki so zadolžene za opravljanje manj zahtevnih opravil pri urejanju delovnih razmerij in pri zagotavljanju pravic zavarovancem na področju socialne varnosti.
 • Usposobili se bodo za presojo zahtevnejših strokovnih vprašanj v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi ter drugih pogodb delovnega prava ter za subsidiarno uporabo določil obligacijskega zakonika pri urejanju pogodbenih razmerij med delavci in delodajalci.
 • Usposobili se bodo za presojo namena pravne ureditve posameznih delovno pranih institutov, kar jim bo omogočilo pravilno razlago pravnih norm v primeru nesoglasij o njihovem pomenu.
 • Usposobili se bodo za celovito obravnavanje pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih na način, ki omogoča upoštevanje načel upravljanja s človeškimi viri, torej spodbuja zaposlene k dobremu delu in ustvarjalnosti, jim zagotavlja visoko kvaliteto življenja  hkrati pa prispeva k uspehu delovnih skupin, celotnega kolektiva ter organizacij, v katerih se opravlja delo.
 • Usposobili se bodo za zaznavanje nevarnosti za nastanek sporov med menedžerji in posameznimi delavci ter med menedžerji in delavskimi predstavniki. Usposobljeni bodo poiskati poti za uspešno sporazumevanje, posredovanje v sporih, usklajevanje interesov in uporabo metode razsojanja v morebitnih individualnih ter kolektivnih sporih.
 • Usposobili se bodo za ovrednotenje prednosti in slabosti pravne ureditve sistema pravne varnosti ter za identifikacijo učinkov gospodarskega in družbenega razvoja oziroma sprememb na pravno urejanje sistema socialne varnosti.
 • Usposobili se bodo za analizo vsebine glavnih vrednostnih izhodišč sodobnih sistemov socialne varnosti. Spremembe na tem področju pomembno vplivajo na načela, ki so vrednostni okvir pravne ureditve, zato bodo študenti usposobljeni preverjati skladnost načel z aktualnimi potrebami in posredno tudi kritično ocenjevati obstoječe pravne ureditve področij socialne varnosti.
 • Študentje bodo usposobljeni za raziskovanje in za nadaljnji poglobljeni študij na področju delovnega prava v zasebnem sektorju gospodarstva in v javnem sektorju ter na področju   socialne varnosti. Usposobljeni bodo prevzemati menedžerske funkcije, v okviru katerih je pomembna sestavina ravnanje z ljudmi.

2. Vsebina predmeta

 • Temeljne določbe Ustave RS in mednarodnega  prava in delovna razmerja z elementi primerjalnega prava:
 • Poznavanje strukture sodobnih ustav ter organizacijskih posebnosti mednarodnih organizacij, ki so pomemben dejavnik delovnih razmerij ter poznavanje glavnih značilnosti pravega urejanja delovnih razmerij in socialne varnosti v drugih državah.
 • Obvladovanje vsebin o ustavnih vrednotah, vsebovanih v temeljnih določbah ustave, v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in v poglavju o gospodarskih in socialnih pravicah. Znanja o ustavnih normah kot temelju za graditev pravnega sistema oziroma njegovih podsistemov
 •  Položaj delavca kot posameznika. Obvladovanje razmejitev med delovnimi in civilnimi razmerji, katerih predmet je človeško delo. Obvladovanje zahtevnejših strokovnih vprašanj o  pogodbah  delovnega prava ter vprašanja razmejitve med enostranskim in dvostranskim pogodbenim urejanjem delovnih razmerij. Pogodba o zaposlitvi in pravice, obveznosti in odgovornosti strank pogodbe o zaposlitvi.
 •  Položaj skupin delavcev ter delavskih kolektivov v javnem in zasebnem sektorju.Obvladovanje pravne ureditve subjektov in procesov kolektivnega sporazumevanja v različnih organizacijskih oblikah.
 •  Varstvo pravic zaposlenih oseb, notranje, zunajsodno in sodno.
 • Sistem socialne varnosti. Poznavanje elementov sistema socialne varnosti ter  seznanitev z domačimi in mednarodnimi  predpisi s področja socialnih zavarovanj in socialnega varstva.

3. Študijska literatura

 • Vodovnik, 2006,  Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, UL, Ljubljana
 • Vodovnik (ur),2008 Pravni položaj managerjev, Fakulteta za management, UP,  Koper
 • Novak, Cvetko 2005, Socialna varnost,  PF Maribor
 • Blanpain, 2002, European Labour Law, Hague, Kluwer

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Sprotno pisno preverjanje znanja
 • Daljši ali krajši pisni izdelki s predstavitvijo  
 • Končni pisni ali ustni izpit