691 Davčni in inšpekcijski postopki

691 Davčni in inšpekcijski postopki

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Polona Kovač

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študentje spoznajo upravno procesno delovanje organov državne uprave na upravnem področju davkov in inšpekcij, kjer gre za specifične upravne zadeve in je postopek temu primerno drugačen od splošnega upravnega postopka.
 • Študentje pridobijo vpogled v upravni postopek na davčnem in inšpekcijskem področju v smislu dobrega upravljanja in varstva pravic strank, poleg pravnega tudi z ekonomskega in politološkega vidika.
 • Študentje obvladajo temeljno znanje davčnega in inšpekcijskega postopka in so ga sposobni povezati z drugimi področji upravnega materialnega in formalnega prava ter to znanje tudi  praktično uporabiti.

Predmetno specifične kompetence:

 • Študentje se s študijem procesnih posebnosti davčnih in inšpekcijskih postopkov usposobijo za uporabo slednjih v konkretnih upravnih stvareh.
 • Študentje pridobijo znanje o postopkih pravnega varstva na davčnem in različnih inšpekcijskih področjih ter razumejo pomen davčnih obveznosti in inšpekcijskega nadzora za celotno javno upravo.
 • S pridobljenim pravnim znanjem se specializirajo za ožja upravna področja, kar jim omogoči tudi strokovno specializacijo pri podiplomskih študijih.

2. Vsebina predmeta

 • Načelo subsidiarne rabe ZUP in nadrejene rabe področnih predpisov
 • Posebna načela davčnih postopkov in mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah
 • Davčna obveznost (načini izpolnitve, plačilo in vračilo, odpis, odlog in obročno plačilo, zavarovanje in zastaranje (izpolnitve) davčne obveznosti)
 • Pristojnost v davčnih in carinskih zadevah ter zavezanci za davek
 • Začetek davčnega postopka, ugotovitveni in dokazni postopek, stroški, davčne odločbe,  pravna sredstva zoper davčne odločbe
 • Davčni nadzor
 • Davčna izvršba
 • Vloga in pomen inšpekcij v sistemu upravnega nadzora ter odškodninska odgovornost države in inšpektorja
 • Načela inšpekcijskih postopkov
 • Pristojnost v inšpekcijskih upravnih zadevah in udeleženci v inšpekcijskih upravnih postopkih
 • Uvedba inšpekcijskega postopka, ugotovitveni in dokazni postopek; pooblastila inšpektorjev, inšpekcijski ukrepi
 • Vodenje in odločanje inšpektorjev v hitrem postopku o prekršku

3. Študijska literatura

 • Androjna, V., Kerševan, E. (2006): Upravno procesno pravo: upravni postopek in upravni spor, Ljubljana, GV Založba (izbrana poglavja do 50 strani od skupaj 902 strani).
 • Craig, Paul. P. (2006): EU administrative law, Oxford University Press, (izbrana poglavja do 50 strani od skupaj 888 strani).
 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2008): Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo, Ljubljana (izbrana poglavja do 150 strani od skupaj 334 strani).
 • Jerovšek, T., et al. (2008): Zakon o davčnem postopku s komentarjem. Davčno izobraževalni inštitut Ljubljana in Davčno finančni raziskovalni inštitut Maribor (izbrane strani, zlasti komentar k členom 70-90, skupaj cca 50 strani od skupaj 1247 strani).
 • Jerovšek, T., Kladošek, R. (2004): Komentar ZIN v: Komentar zakonov s področja uprave (gl. ur. Pirnat, R.), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana (strani 871-944 od skupaj 1005 strani).

4. Obveznosti študenta

Predmet je povezan z drugimi,  pri čemer nadgrajuje predvsem Upravni postopek in upravni  spor.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ocena kolokvija z do 20 odstotnimi točkami (1,5 ECTS) in
 • pisnega ali ustnega izpita, ki se oceni s preostalimi odstotnimi točkami (4,5 ECTS).