690 Angleški poslovni jezik

690 Angleški poslovni jezik

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: lekt. mag. Zorka Jakoš

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • utrjevanje in poglabljanje že usvojenega znanja angleškega strokovnega jezika s področju (javne) uprave in poslovanja
 • pisno in ustno sporazumevanje na področju poslovanja in uprave v angleškem jeziku
 • samostojna uporaba virov v angleškem jeziku na svetovnem spletu in strokovni literaturi

Predmetno specifične kompetence:

 • Slušno razumevanje zahtevne neformalne/formalne poslovne komunikacije ter strokovnih besedil
 • Bralno razumevanje formalnih vsakdanjih (obrazci ipd.) besedil
 • Bralno razumevanje zahtevnih strokovnih člankov, poročil
 • Zahtevno govorno sporočanje z uporabo strokovne terminologije (predstavitve, poročila, pojasnjevanje)
 • Pisno izražanje v strokovnem jeziku (poslovna korespondenca, poročila)

2. Vsebina predmeta

 • Ljudje in organizacije
 • Struktura organizacij
 • Poslovna potovanja
 • Rezultati podjetij
 • Komunikacija na delu
 • Zdravje in varnost na delovnem mestu
 • Novi kadri in usposabljanje
 • Oglaševanje in promocija
 • Mednarodno sodelovanje
 • Prodaja
 • Motivacija
 • Poslovna etika

3. Študijska literatura

 • O'DRISCOLL, Nina,  SCOTT-BARRETT, Fiona: BEC Vantage Masterclass Upper-Intermediate Course Book. 2003. Oxford University Press. (160 strani)
 • PLEDGER, Pat: Express: English for Human Resources Student's Book and MultiROM. 2007. Oxford University Press. (80 strani)
 • MACKENZIE, Ian: Professional English in Use Finance. 2006. Cambridge University Press. (izbrana poglavja)
 • MASCULL, Bill: Business Vocabulary in Use Advanced. 2004. Cambridge University Press. (izbrana poglavja)

4. Obveznosti študenta

 • Pogoj je vpis v 2.oz.3. letnik študija
 • Pogoj za vključitev v izbirni predmet je opravljeni izpit iz obveznega predmeta Angleški jezik I in predhodno opravljen preizkus iz znanja angleškega jezika (Oxford Placement Test) z oceno najmanj B2.
 • Pogoj za pristop h končnemu izpitu so opravljene obveznosti (60 % prisotnost na vajah in opravljena oba kolokvija)

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Kolokvij 1 (10%), Kolokvij 2 (10%)
 • Pisni izpit 50%
 • Ustni izpit (30%)