559 Nemški jezik v upravi I

559 Nemški jezik v upravi I

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Namen predmeta

Namen izbirnega predmeta je, da s pomočjo nekaterih osnovnih tem razvija komunikacijske sposobnosti študentov in jih usposablja za ustrezno reagiranje v različnih poslovnih situacijah, v katerih se lahko srečajo z nemško govorečimi strankami in poslovnimi partnerji. Študenti naj bi s pomočjo slušnega in bralnega razumevanja poglobili in >avtomatizirali< svoje znanje nemščine zlasti s področja poslovnega jezika in hkrati prišli do trdnih temeljev in dobrega razumevanja nemške slovnice, ki je potrebna za pravilno in nemoteno poslovno komunikacijo. Pomemben del programa zajema tudi razvijanje pisnih sposobnosti poslovne komunikacije.

2. Vsebina predmeta

 • razvijanje splošnih komunikacijskih spretnosti (opisovanje, primerjanje, predvidevanje, dajanje nasvetov in napotkov);
 • obravnava situacij, ki jih doživljajo zaposleni v javni upravi v stiku z nemškogovorečimi strankami oz. poslovnimi partnerji: predstavitev sebe in drugih, navezovanje prvega stika, sprejem strank in njihova pogostitev, pozdravljanje, vabilo na obisk podjetja, predstavitev programa obiska, vabilo na poslovno kosilo, pogovor o stanovanju, družini, prostem času in dopustu, predstavitev svojega mesta in svoje države, poslavljanje;
 • komuniciranje po telefonu (spraševanje po različnih informacijah in posredovanje ustreznih odgovorov, dogovarjanje poslovnih sestankov in spreminjanje že dogovorjenih terminov);
 • urjenje sposobnosti pisanja v obliki krajših sporočil in odgovorov po el. pošti, faksu ali v obliki poslovnega pisma;
 • osnovna terminologija s področja javne uprave in EU.

3. Študijska literatura

a) obvezna:

 • Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung, Margit Horvath, 2005
 • Langenscheidts Grundwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
 • katerikoli novejši (obsežnejši) nemško - slovenski oz. slovensko-nemški slovar

b) dodatna:

 • domači in tuji (nemški oz. avstrijski) spletni viri in časopisni članki
 • em Übungsgrammatik, Hueber Verlag (ali katerakoli druga slovnica nemškega jezika)
 • Fakten über Slowenien, Presseamt der RS (zadnja izdaja)

c) slovarji in priročniki za učenje slovnice in besedišča na spletu:

4. Obveznosti študenta

Obvezna udeležba na vajah in predavanjih gostujočih predavateljev, redni mesečni pisni izdelki, morebitni projekti, testi, kolokvij ob koncu prvega semestra in končni izpit.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz naslednjih delov:
Oblika:

 • pisni izpit 60 (redni), 100 (izredni)
 • kolokvij 15 (redni)
 • projekti (npr. PBL – problembasiert Lernen) 10 (redni)
 • domače naloge 5 (redni)
 • sodelovanje pri predavanjih in vajah 5 (redni)
 • sodelovanje pri predavanjih gostujočih predavateljev 5 (redni)

kriterij ocenjevanja:

 • 57 - 64 % = zd (6)
 • 65 - 74 % = db (7)
 • 75 - 84 % = pd (8)
 • 85 - 92 % = pd (9)
 • 93 - 100 % = odl (10)
 • 50 - 56 % = ustni zagovor*

*Ustni izpit je v primeru če študent pri seštevku posameznih delov ocene doseže 50 - 56 točk.