514 Delovna, uslužbenska in socialna razmerja

514 Delovna, uslužbenska in socialna razmerja

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Zvone Vodovnik
 • Sodeluje: dr. Tina Eržen

 

1. Namen predmeta

Delovno pravo, uslužbensko pravo ter pravna ureditev socialne varnosti so normativni temelj gospodarskega in socialnega položaja zaposlenih ter samozaposlenih oseb. S tega vidika se predmet vsebinsko povezuje s sorodnimi družboslovnimi področji in vedami kot so zlasti upravljanje kadrovskih (človeških virov) in industrijska razmerja. Namen predmeta je, da študente seznani s pravnim položajem zaposlenih oseb, kot tudi z normativnim okvirom sistema socialne varnosti. Raven pridobljenega znanja mora doseči stopnjo, ki zaposlenim v javni sferi omogoča celovit pogled nad lastnim pravnim položajem z naslovnega vidika in primerjavo tega položaja s položajem zaposlenih v zasebnem sektorju. Študentje se morajo usposobiti tudi za aktivno udeležbo v postopkih odločanja o pravnem položaju zaposlenih v javni sferi. Zato morajo osvojiti temeljna znanja o pravnem položaju posameznikov z vidika njihovih razmerij z delodajalci, o delovnopravnem položaju skupin zaposlenih, organizaciji in sistemu socialnih zavarovanj ter o naravi pravic, ki se osebam zagotavljajo v tem sistemu. Namen izvajanja predmeta je tudi zagotovitev osnovnih znanj študentom o razvojnih, pravnosistemskih, mednarodnih ter primerjalnih vidikih na naslovnem področju.

Splošne in predmetno-specifične kompetence
Študentje si pri študiju predmeta pridobijo splošno in pregledno znanje o temeljih pravne ureditve delovnih in uslužbenskih razmerij ter socialne varnosti. Seznanijo se z zgodovinsko razvojnimi ter primerjalnopravnimi značilnostmi pravnih institutov ter z njihovo povezanostjo s sorodnimi družboslovnimi strokami. Pridobljeno znanje lahko uporablja pri analizi pravnega položaja zaposlenih oseb in zavarovancev v sistemih socialnih zavarovanj. Razen pridobljenega znanja ter vrednot na omenjenih področjih daje študentom široko možnost sprejemanja odločitev pri upravljanju s šibkejšimi viri v javnem in zasebnem sektorju. Sposobni so zanesljivo uporabljati pravne predpise, voditi organe, ki odločajo na obravnavanih področjih, prenašati ta znanja na sodelavce ter načrtovati in izvajati lastna poglobljena raziskovanja.

2. Vsebina predmeta

 • Pravna ureditev delovnih in uslužbenskih razmerij
 • Pravna načela
 • Dejavniki delovnega in uslužbenskega prava.
 • Subjekti delovnih in uslužbenskih razmerij
 • Razmerje do drugih pravnih podsistemov
 • Socialna varnost
 • Zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo
 • Aktivna politika zaposlovanja.
 • Javna dela.

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Vodovnik Z.: Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Ljubljana, FU, 2003.
 • Končar P.: Mednarodno delovno pravo, ČZ Ul, Ljubljana, 1993.
 • Zbirka predpisov¬¬¬ - Delovno pravo, Bonex, IUS-Info, Ljubljana (internet)
 • Izbrani članek iz tuje literature, ki ga določi nosilec predmeta.
 • Blanpain R. (ur.): Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Haque-London-Boston, 1998.

b) dodatna literatura in viri

 • Bolego G.:Avtonomia collectiva e prinzipio di paritá di tratamento retributivo, Rivista Italiana di diritto di lavoro (RIDL) 1995,št. 2.
 • Kresal B. (ur.), Zakon o delovnih razmerjih-komentar, Ljubljana, 2003, Primath

4. Obveznosti študenta

Aktivno sodelovanje pri predavanjih, na seminarjih in pri vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Študentje opravljajo pisni izpit. Študentje, ki pri predmetu uspešno opravijo referat ali seminarsko nalogo, lahko opravljajo izpit ustno. Referat ali seminarska naloga je lahko ocenjena z do 30 točkami od 100 možnih točk.