508 Računalniški praktikum

508 Računalniški praktikum

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski
 • Sodeluje: dr. Mitja Dečman

 

1. Namen predmeta

Namen predmeta je predstaviti študentom osnovne metode in tehnike za izdelavo spletne strani. Izhodišče pri tem je predstaviti proces priprave in modeliranja podatkov, ki bi bili predstavljeni na spletu, kot tudi proces prenosa podatkov na splet. Študentje se torej po eni strani seznanijo z osnovnimi načeli logičnega modeliranja podatkov, izdelave podatkovne baze, ter uporabo podatkovne baze za enostavne analize in prikaz podatkov. Po drugi strani, pa se študenti seznanijo z osnovnimi načeli predstavitve podatkov na spletu, izdelave spletnih predstavitev ter prenosa podatkov iz podatkovne baze na splet. Vsebinsko izhaja predmet iz Informatike kot temeljnega predmeta.

Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje bodo v okviru predmeta razširili in poglobili znanje in razumevanje modeliranja, urejanja, pregledovanja in spletne predstavitve podatkov. Kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi srednješolsko izobraževanje in se seznanjali z najnovejšimi trendi razvoja na obravnavanem področju. To znanje jim omogoča na profesionalen način razpravljati in reševati probleme, s katerimi se srečujejo v praksi. Pridobljeno znanje je tudi odlična podlaga za lažje obvladanje snovi pri ostalih predmetih s področja informatike na univerzitetnem programu.

2. Vsebina predmeta

 • Vpliv novih tehnologij na proces zajemanja, analize in predstavitev podatkov
 • Modeliranje podatkov po principu entiteta-povezava (E-R: entity-relationship)
 • Poizvedovalni jeziki za analizo in pregledovanje podatkov (SQL in OLAP)
 • Uvod v tehnologije svetovnega spleta in prikazovanja podatkov na svetovnem spletu
 • Označevalni jeziki za predstavitev podatkov na spletu (HTML)
 • Prikazovanje podatkov iz podatkovne baze na spletu (XML)

3. Študijska literatura

  a) obvezna literatura in viri

  • Grad, J., Jaklič, J.. Baze podatkov, (EF, Učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1996.
  • Zapiski s predavanj in vaj.
  • Prosojnice s predavanj.

  b) dodatna literatura in viri

  • Bradač P.: Access 2003, popolni vodič, Založba Pasadena, 2005.
  • Anderson D.: Modern business statistics with Microsoft Excel , South-Western , 2003.
  • Lapuh Bele J.: Excel za finančnike, Založba Pasadena, 2003.
  • Cornekk, P.: Accessing and analyzing data with Microsoft Excel, Microsoft Corporation , 2003.
  • Courter, G.: Mastering Microsoft office 2003 for business professionals, Sybex , 2004.
  • Vintar M.: Informatika, BONS, Ljubljana, 2003.
  • Vintar, M., Kovačič, A.: Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov, DZS, Ljubljana, 1994.
  • Turban, E. et al. Information Technology for Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999.

  4. Obveznosti študenta

  Redno obiskovanje vodenih vaj.

  5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  Izpit kot pregled celotne snovi. Študenti lahko opravijo obveznost tudi s kolokviji. Kolokvija sta dva s skupnim številom 100 točk.