506 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi

506 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Marko Bohanec

 

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti študente s procesi odločanja, ki potekajo v upravi, in osnovnimi značilnostmi teh procesov. Pri predmetu študenti spoznajo metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih odločitvenih procesov. Poudarek je na metodah odločitvene analize in večparametrskega modeliranja ter na njihovi uporabi v praksi.

Splošne in predmetno specifične kompet
Predmet pri študentu razvija razumevanje odločitvenih problemov, poznavanje ustreznih metod in tehnik za njihovo reševanje ter sposobnost reševanja praktičnih problemov z uporabo ustreznih pristopov, metod in programske opreme.

2. Vsebina predmeta

 • Splošno o odločanju
 • Odločanje v upravi
 • Metode in tehnike za podporo odločanja
 • Sistemi za podporo odločanja
 • Povezovanje metod podpore odločanja z metodami iskanja zakonitosti v podatkih

3. Študijska literatura

  a) obvezna literatura in viri

  • R.T. Clemen: Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis. Duxbury, 1997.
  • E.Turban, J.E.Aronson: Decision Support Systems & Intelligent Systems. Prentice Hall, 2000.
  • E. Jereb, M. Bohanec, V. Rajkovič: DEXi: Rač. program za večparametrsko odločanje. Mod.org. 2003.
  • D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, S. Moyle: Data mining and decision support. Kluwer, 2003.

  b) dodatna literatura in viri

  • E.G.Mallach: Decision Support and Data Warehouse Systems. McGraw-Hill, 2000.
  • D.C. Skinner: Introduction to Decision Analysis. Probabilistic Publishing, 1999.
  • M.Bohanec: IJS Decision Support Resources. www-ai.ijs.si/MarkoBohanec/dss.html
  • D. J. Power: DSS Resources. dssresources.com/ 

  4. Obveznosti študenta

  Izdelava samostojne praktične naloge

  5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  Končna ocena je določena kot navzgor zaokroženo povprečje ocen seminarske naloge in pisnega izpita, pri čemer morata biti obe oceni pozitivni. Ocena seminarske naloge je določena na osnovi pisnega izdelka in ustnega zagovora naloge.