505 Zgodovina javne uprave na Slovenskem

505 Zgodovina javne uprave na Slovenskem

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Stane Granda
 • Sodeluje: dr. Jelka Melik

 

1. Namen predmeta

Študentje bodo pri predmetu spoznali zgodovino javne uprave in samouprave na Slovenskem s posebnim poudarkom na 19. in 20.stoletju. Posebej bodo izpostavljena temeljna načela delovanja in organizacije javne uprave, njeni poglavitni priročniki in dokumenti, pomembni za današnji čas. Poudarjena bo razlika med fevdalno, meščansko in socialistično upravo. Izpostavljen bo pomen pravne države in prikazana praksa enakosti ljudi pred zakonom. Posebna pozornost bo posvečena tudi upravni teoriji ter delež Slovencev pri tem ter nekaterim našim znamenitim upravnim pravnikom.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje si pri študiju predmeta pridobijo in zagotovijo znanje in razumevanje predmetnega področja. Usposobijo se za učinkovito delo v praksi in pridobljena znanja znajo učinkovito razlagati tako strokovnjakom kot tudi nespecialistom za to področje. Pridobljena znanja in sposobnosti jim omogočajo formalne komunikacije v organizacijah, v katerih se opravlja delo. Celovitost in zaokroženost pridobljenih znanj in sposobnosti pa jim omogoča načrtovanje in vključitev v zahtevnejše oblike študija predmetnega področja.

2. Vsebina predmeta

 • temeljne razlike med evropsko in balkansko upravo
 • kvarne posledice partitokracije za delovanje uprave.
 • spoznavanje veljavnega katastra in zemljiške in matičnih knjig

3. Študijska literatura

  a) obvezna literature in viri

  • Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev
  • Sergij Vilfan, Uvod v pravno zgodovino
  • Zgodovina Slovencev - izbrana poglavja

  b) dodatna iterature in viri

  • Stane Granda, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo
  • Jelka Melik, V imenu njegovga veličanstva kralja
  • Revija Arhivi - izbrani članki iz zgodovine uprave

  4. Obveznosti študenta

  Referat v obsegu do treh računalniških strani in ustni izpit. Prisotnost na vajah obvezna.

  5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  Pogoj za opravljen izpit je javno predstavljen referat in dokazano obladovanje katastra, zemljiške in matičnih knjig.