503 Zakonodajni postopek v EU

503 Zakonodajni postopek v EU

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič
 • Sodeluje: dr. Alenka Kuhelj

 

1. Namen predmeta

Predmet se začenja s prikazom zakonodajne funkcije Evropske unije. Pri tem podrobno obravnava vlogo Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta v zakonodajnem postopku te organizacije. V predmet sodi tudi prikaz vloge nacionalnih parlamentov in vlad držav članic v tem postopku. Posebej opredeli ustavno, zakonsko in poslovniško ureditev razmerja med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zakonodajnem postopku te organizacije.

Po vsebini je predmet povezan predvsem s pravno ureditvijo parlamentarnega sistema v Sloveniji ter z oblikovanjem in veljavo prava Evropske unije v Sloveniji.
Splošne in predmetno-specifične kompetence
Študentje bodo v okviru tega predmeta razširili in poglobili znanje in razumevanje zakonodaje v Evropski uniji in se tako seznanili z najnovejšimi trendi razvoja na obravnavanem področju. Spoznali bodo temeljne pojme o zakonodajni fukciji, zakonodajnem postopku ter se seznanili z vsebinami ustavne pogodbe. Pridobljneo znanje bodo lahko uporabili za samostojno razmišljanje, kritičnost in sposobnost analize. Znanje jim omogoča razviti učne spretnosti tako, da lahko svoje strokovno znanje nadgradijo in se izpopolnjujejo.

2. Vsebina predmeta

 • Zakonodajna funkcija Evropske unije
 • Zakonodajni postopek v Evropski uniji
 • Razmerje med Državnim zborom in Vlado v zakonodajnem postopku te organizacije
 • Osnutek ustavne pogodbe Evropske unije in zakonodajni postopek te organizacije

3. Študijska literatura

  a) obvezna literatura in viri

  • Peter Grilc, Tomaž Ilešič, Pravo Evropske unije, prva knjiga, Pravna obzorja, Ljubljana, 2001 (ustrezna poglavja)
  • Nicolas Moussis, Evropska unija: pravo, ekonomija, politike, Ljubljana , Littera picta, 1999 (ustrezna poglavja)

  b) dodatna literatura in viri

  • Prince I. , The role of national Parlaments in the Evropean Union, WHI Paper 5/01, Berlin : Humboldt Univerzitat, 2001

  c) pravni viri

  • Ustavni zakon o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena Ustave Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 24/2003.
  • Temeljni akti Evropskih skupnosti, Uradni list RS, Ljubljana , 2002.
  • Zakon o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije, Uradni list RS, št.34/2004.
  • Osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo.

  4. Obveznosti študenta

  Udeležba na vajah in priprava seminarske naloge.

  5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  Za pozitivno oceno na izpitu je potrebno doseči najmanj 60 %. Študentje lahko opravijo tudi ustni zagovor, če dosežejo med 56 in 60 %.
  Redni študentje lahko opravijo izpit tudi z dvema kolokvijema. Na vsakem od kolokvijev mora študent doseči vsaj 60 % točk.