501 Računovodstvo

501 Računovodstvo

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Marko Hočevar

 

1. Namen predmeta

Naučiti študente opredelitve in pomena računovodske funkcije v podjetju.
Naučiti študente razumeti bistvo temeljnih ekonomskih kategorij v računovodstvu.
Seznaniti študente s knjigovodskim procesom.
Naučiti študente osnov računovodskega predračunavanja.
Spoznati študente s pomenom računovodskega nadziranje in vrstami računovodskega nadziranja.
Naučiti študente analiziranja računovodskih izkazov.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent bo moral poglobiti že pridobljeno znanje in razumevanje snovi. To mu bo omogočalo reševanje praktičnih in teoretičnih problemov. Študent bo moral kritično presojati obravnavano snov tudi s pomočjo raziskovalnih metod. Študent se bo samostojno  izpopolnjeval, obenem pa se bo učil tudi skupinskega dela. Študent bo moral pridobljeno znanje jasno in pregledno sporočiti svojim kolegom.

2. Vsebina predmeta

 • Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu
 • Knjigovodstvo
 • Računovodsko predračunavanje
 • Računovodsko nadziranje
 • Računovodsko analiziranje

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Hočevar Marko, Igličar Sandi, Zaman Maja: Osnove računovodstva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, 2002
 • Zaman Maja , Trtnik Boštjan: Zbirka vaj iz predmeta Osnove računovodstva. Ljubljana : Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, 2002
 • Igličar Sandi, Hočevar marko: Računovodstvo za managerje. Ljubljana , Gospodarski vestnik, 1998

4. Obveznosti študenta

 • Predavanje: 3 skupine po 3 ure predavanj tedensko
 • Vaje: Vaje omogočajo poglabljanje snovi preko praktičnih nalog. Študenti skupinsko rešujejo praktične naloge in se o težavah pri reševanju nalog konzultirajo z vodjem vaj Vaje za vsako skupino trajajo 2 uri.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je pisni.