500 Javne službe

500 Javne službe

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

 

1. Namen predmeta

Predmet javne službe obsega pravno ureditev javnih služb v Republiki Slovenije. Čeprav je osrednji del predmeta namenjen spoznavanju domače ureditev, je v predmetnik vgrajen tudi del, ki obravnava ureditev javnih služb v Evropski Uniji. Poznavanje prava EU na področju javnih služb je nujno, saj zelo pomembno vpliva in določa osnove domače pravne ureditve. Glavni poudarek bo na proučevanju dveh poglavitnih organizacijskih oblik javnih služb pri nas: javnemu podjetju in javnemu zavodu. Ob tem bo študent spoznal tudi druge vsebine, pomembne za pravo javnih služb: problematiko javnega pooblastila, koncesij in nekaterih drugih pravnih konceptov. Splošnemu pregledu pravne ureditve javnih služb bo vedno sledila analiza konkretnih primerov, tako da bo študent lahko spoznaval delovanje pravnih institutov v praksi.
Cilj predmeta je izobraziti študente na področju prava javnih služb. Poznavanje tega področja je za bodoče uprave delavce izjemnega pomena, saj se vse večji del javne in državne uprave prenaša iz državne uprave v ožjem smislu na različne kvazivladne organizacije in zasebne subjekte. Zaradi tega se vse večji del zaposlenih v javni upravi dnevno sooča s problematiko prava javnih služb. Cilj predmeta je študentu nudit osnovno vedenje o institucijah in instrumentih javnih služb, po drugi strani pa splošno znanje dopolniti s preučevanjem konkretnih področij in primerov.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje bodo v okviru tega predmeta pridobili znanje in razumevanje z obravnavanega področja. Pridobili bodo sposobnosti uporabe tega znanja v praksi in na delovnem mestu. S pomočjo tega znanja bodo te zbrane informcije in ideje znali sporočati tako specialistom za javne službe kot tudi tistim, ki jim to področje ni blizu. Svoje ideje tega področja bodo znali sporočati strokovno in profesionalno ter jih nadgrajevati. Pridobljena znanja jim bodo učinkovita podlaga za nadaljevanje študija na univerzitetnem programu študija.

2. Vsebina predmeta

 • Uvodno o javnih službah
 • Temelji pravnega režima javnih služb
 • Liberalizacija javnih služb
 • Pojem teh služb in njih upravljanje
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb
 • Javno podjetje
 • Koncesija
 • Druge javne službe

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Pirnat Rajko, Konkurenca in gospodarske javne službe. III.strokovno srečanje pravnikov javnega prava, IJU (1997)
 • Pirnat Rajko, Problematika pravne ureditve koncesij. Javna uprava, let.35, št.1/1999.
 • Pličanič Senko, Javne službe. Javna uprava, let.31, št.4/1995.
 • Problematika nove ureditve gospodarskih javnih služb in koncesij, študija Inštitut za javno upravo, 1998.
 • Nova ureditev javnih služb. Inštitut za javno upravo, 1991.
 • Delivering Public Services in Western Europe , C.Hood, G.Schuppert, Sage, 1988.
 • Managing Universal Service Obligations in Public Utilities in the EU, EIPA, 1996.
 • Obvezno je poznavanje veljavnih zakonov in drugih predpisov s področja javnih služb.

4. Obveznosti študenta

Aktivna udeležba na vajah     

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Končno oceno sestavlja ocena, pridobljena pri pisnem izpitu, ki bo vseboval tri vprašanja. Obveznost študenta je tudi izdelava seminarske naloge.